Reduceret emission af klimagasser og ammoniak fra griseproduktion

Projektansvarlig: Michael Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at reducere emissionen af klimagasser, lugt og ammoniak fra stald og lager.

Målet er at forstærke datagrundlaget for emmissioner fra stald og lager.

Projektet består af 7 arbejdspakker, hvor der kigges på design af stalde, hvor der gennemføres måling af metanemissionen fra stald og gyllelagre ved typiske råvaresammensætninger af foder.

Datagrundlaget for lugt- og metanemission fra sostalde med løsgående søer forstærkes og der dokumenteres ammoniak- og metanemissionen fra to-klimasmågrisestalde. Derudover testes forskellige temperatur- og ventilationsstrategier i relation til produktivitet og lugtemission. Hyppig udslusning af gylle testes for synergieffekt ved at kombinere det med gyllekøling.

Det undersøges, hvordan det er muligt at nedbringe lugtgenen fra procestanke ved forsuringsanlæg samt reduktionseffekten af metan fra stald og lager ved forsuring.

Den vigtigste drivhusgasudledning fra stald og lager er metan, og denne udledning er i dag hovedsaglig fastsat ud fra modelberegninger. Daglig udslusning af gylle fra stalde forventes at kunne bidrage med 8.000 tons sparet CO2e fra stalden pr. år pr. 100.000 stipladser, det implementeres i. Denne effekt vil blive forstærket, når hyppig udslusning kombineres med gyllekøling.

Projektet vil bidrage til at dokumentere, at gylleforsuring reducerer klimagasudledningen med 15.000 tons CO2e ved den nuværende udbredelse i grisestalde (ca. 150.000 stipladser), svarende til 100 kg CO2e pr. stiplads.

Projektresultater:

AP2:

Forsuring af gyllen i stalden
Kræver tilsætning af svovlsyre. Artikel Magasinet Gris, specialudgave

Hvordan undgår vi varmestress hos søer?
Foredrag, Grisekongres 2023

Klimakamp i grisestalden
Foredrag, Grisekongres (OBS: Berører også AP3)

Lugtemission fra procestanke under svovlsyreforsuring i grisestalde
Svovlbrinteemissionen fra tre procestanke i forbindelse med forsuringsanlæg er blevet bestemt. Der ses stor døgnvariation med svovlbrinteniveauer mellem 0 og ca. 3500 ppm. Lugtstoffer blev bestemt kvalitativt med PTR-TOF-MS og sammensætningen er domineret af svovlforbindelser (svovlbrinte og metanthiol), mens andre lugtstoffer kun har meget lille betydning. Erfaring nr. 2403.

Miljøteknologiers effekt på klimagasser skal dokumenteres
Der er mange projekter i gang for at begrænse emissionen af metan, som er en meget potent klimagas. Magasinet Gris, specialudgave.

AP3:

Få styr på gyllens metan
Metan stammende fra griseproduktion kommer overvejende fra gylle i kummer og tanke. Artikel, Magasinet Gris, specialudgave

AP4:

Diffus ventilation - husk at tjekke isoleringen
Magasinet Gris, juli 2023

Køling hæmmer omsætningen i gyllen
Jo koldere, jo lavere aktivitet i gyllen

Samspilseffekt ved kombination af punktudsugning og gyllekøling
Kombinationen af gyllekøling med 20 Watt pr. m2 og 9 m3/time/gris punktudsugning sammenlignet med kun 9 m3/time/gris punktudsugning viste ikke nogen forskel på den procentmæssige opsamling af ammoniak-, metan- eller lugtemissioner i punktudsugning. Meddelelse nr. 1296.