SowEmis

Projektansvarlig: Michael Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at udvikle stalde og gyllesystemer til løse diegivende søer, hvor der både kan opnås en høj dyrevelfærd for so og pattegrise samt en lav emission af ammoniak, lugt og metan sammenlignet med stalde med et normalt gyllesystem.

Målet er at generere ny viden i forhold til staldklima, management og stidesign, således der kan opnås minimal gødningsafsætning på det faste gulv i stier med løsgående diegivende søer. Desuden er målet udvikling og implementering af lav-emissionsgyllekummer med en lille fordampningsoverflade og en minimal gyllemængde til farestalde med løse søer.

De væsentligste klimagasser fra husdyrproduktion er metan og lattergas, idet 1 kg metan og 1 kg lattergas har en drivhuseffekt på henholdsvis 25 kg og 300 kg CO2. Særligt metan er den store emissionsfaktor fra stalde og gødningslagre, og dannes af bakterier ud fra foderets og gyllens kulstofforbindelser under iltfrie forhold. Op til 80 % af metan fra griseproduktionen dannes i gyllen. Lav-emissionsgyllekummer har således et stort potentiale i forhold til at reducere emissionen af specielt metan fra grisestalde.

Projektresultater:

AP1:

Bæredygtighed og løse diegivende søer
Magasinet Gris, juli 2023.

Gyllesystemer i farestalde med løse søer
Video SEGES.TV

Indretning kan forbedre hygiejne i farestier med delvist fast gulv til løse søer
Hygiejnen på delvist fast gulv i farestier til løse søer blev forbedret ved at placere soens krybbe på spaltegulv og ved at placere en gødevæg. Andelen af stier, hvor det faste gulv var tørt, blev signifikant mindre i løbet af søernes laktation. Meddelelse nr. 1288.

Research and development - initiatives and plans / improving pig welfare on farm
Foredrag for DSM og japansk delegation

Stier til løse diegivende søer
Foredrag afholdt for DanAvl

Teknologier til reduktion af emissioner i farestier med løse diegivende søer
Foredrag afholdt for ERFA-gruppe

OMTALE af projektets aktiviteter:

Jonas bruger gyllen smart 
Video på Danish Crowns Facebook-side (vedrører AP1)

Vi finder den sti, der er bedst for både miljø og dyrevelfærd
Video og artikel fra LandbrugsAvisen (vedrører AP1)