Klima- og miljøaftryk på grisen

Projektansvarlig: Finn Udesen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er, at danske griseproducenter kan måle klima- og miljøaftrykket på deres grise med et digitalt værktøj baseret på internationale guidelines.

  • Udvikling af en prototype for et digitalt værktøj til en LCA-baseret regnemodel. Modellen baseres på bedriftens egne data samt PEF-værdier fra GFLI-foderdatabasen (Product Evironmental Footprint).
  • Udvikling af LCA-modeller for alle typer af grisebedrifter, så alle griseproducenter kan få beregnet grisens klimabidrag.
  • Udvikling af brugerflade (mockups), der illustrerer og viser de nødvendige bedriftsdata.
  • Udvikling af en SEGES-klimafoderdatabase, som omfatter alle fodermidler, der anvendes til griseproduktion og kan anvendes til at beregne foderblandingers klimabidrag.
  • Udvikling af en LCA-model (model 2.0), der kan håndtere data fra grisebedriftens egne fodermidler og som er forberedt til at inddrage bygninger og maskiner.

Gennem årlige handleplaner forventes der en mærkbar reduktion af grisens klimaftryk.

Effekten er naturligvis afhængig af, hvor godt det lykkes at udvikle virkemidler, der reducerer CO2e-aftrykket. Handleplanerne skal bygge på udviklede værktøjer, som måler grisens klimaaftryk, udviklingen i grisens klimaaftryk, potentialet til reduktion af grisens klimaaftryk samt effekter af virkemidler. Dermed får griseproducenten et værktøj til dokumentation samt et beslutningsstøtteværktøj til at udvikle handleplaner for fremtidig reduktion af grisens klimaaftryk.

Projektresultater:

Eksempel på beredskabsplan
Oversigt tilhørende projekt nr. 1350 (projektforlængelse)

MILJØBOKSEN - Digitalt værktøj til miljøledelse og dokumentation i henhold til miljøgodkendelsen
Notat omhandlende leverancer på miljøboksen i projekt nr. 1350 (projektforlængelse)

Oplæringsmateriale for IE-husdyrbrug
Notat (projekt 1350, forlængelse)

 

AP1

Excelark med algoritmer, tabeller og normtal
Bedriftsregnskab og produktregnskab

Datagrundlag, emissionsfaktorer, normdata og virkemidler
Arbejdsdokument, der beskriver datagrundlag, emissionsfaktorer, normdata og virkemidler, som ligger til grund for at beregne grisens og grisebedriftens klimaftryk

LCA-modeller, normdata og emissionsfaktorer - dokumentation i forbindelse med beregning af grisens og grisebedriftens klimaaftryk
Notat udgivet 6. december 2023

   

AP2

Brugertest af betaversionen - modul "Klima på grisen" 
Notat om implementering og udvikling af ”Klima på grisen”. Udgivet december 2023

Klimarapport for testbesætning
Notat omhandlende resultater fra brugertest af prototype. Udgivet december 2023

 

AP3

Klimafoderdatabasen.dk
Et notat, der beskriver klimafoderdatabse.dk og dens funktioner, herunder fodermidlernes klimamiljøaftryk. I notatet er der link til www.klimafoderdatabse.dk 

 

AP5

Bedrifts- og produktaftryk på grise
Præsentation til fokusgruppe, 1. marts 2023

Billig reduktion af metanudledning med kendt teknik?
Nyt forsuringsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Artikel i fagmagasinet GRIS, august 2023

ESG-rapporten - hvad skal den kunne?
Præsentation til Grisekongres 2023 v. Lene Gade Hovmøller (Nykredit) og Helle Pelant Lahrmann (SEGES Innovation)

Facebook 2023
Facebook-opslag på siden "Griseproduktion"

Flere veje til et lavere klimaaftryk
Artikel i Fremtidens Landbrug, Gris

Klimaeffektiv bedrift ligger i Hirtshals
Artikel på svineproduktion.dk om en af Danmarks mest klimaeffektive bedrifter, Asdal A/S i Hirtshals. Udgivet 5. december 2023

Klimafoderdatabasen giver overblik
Artikel i fagmagasinet Gris, juni 2023

Klimaoptimeret grisebedrift hos Jens Peter Lunden
Video på seges.tv om Jens Peter Lunden, der er en af de griseproducenter, der har haft fokus på at klimaoptimere sin bedrift, så CO2-udledningen mindskes betragteligt

Klimavirkemidler til dansk landbrug
Artikel i fagmagasinet Gris, juni 2023

Metodologi og klimaregnskaber - Klima på gris og bedrift
Præsentation 19. december 2023