Hyppig gylleudslusning i nye og eksisterende stalde

Projektansvarlig: Stine Grønborg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at reducere metan-, ammoniak- og lugtemissionen via hyppig udslusning fra grisestalde.

Målet er at kunne anvise løsninger til at indføre hyppig udslusning i eksisterende stalde og at kunne anvise løsninger og indretning af gyllehåndteringssystemer til hyppig udslusning i nye stalde. Desuden testes linespil til daglig udslusning og skrå vægge i gyllekummen i kombination med linespil i farestalde med løse diegivende søer.

Projektet omfatter tre arbejdspakker, en vidensindsamling i relation til hyppig udslusning i nye og eksisterende stalde, hvor der desuden kigges på arbejdssikkerhed og denne viden samles i et videnskatalog. Derudover udføres to tests i en farestald indrettet til løse diegivende søer: henholdsvis en test af linespil til daglig udslusning og en test af skrå gyllekummevægge i kombination med linespil.

Projektet vil hjælpe til at nå målet om 0,15 mio. t. CO2e reduktion ved implementering af hyppig udslusning i alle grisestalde til 2025 som lovet i Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Desuden forventes daglig udslusning i stalde med løse søer at kunne reducere ammoniak og lugtemissionen med hhv. 30 og 45 pct. Derudover forventes viden om og test af forskellige metoder til hyppig udslusning i stalde med løse diegivende søer at bidrage til, at flere landmænd på sigt vælger at bygge farestalde til løse søer.

Projektresultater: