Løsgående søer

Projektansvarlig: Vivi Aarestrup Moustsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at øge produktiviteten og velfærden i stier til løsgående diegivende søer. Der indgår tre arbejdspakker i projektet i 2024. I AP1 er fokus på arealet i farestier til løse søer og arealets dimensioners indflydelse på søernes brug af farestierne, herunder hvis der er flere pattegrise. AP2 fokuserer i højere grad på, hvordan der sikres høj pattegriseoverlevelse, højt indtag af mælk (fra so og supplerende ernæring) og dermed høj tilvækst samt høj overlevelse for pattegrisene. Samlet bidrager AP1 og AP2 til høj produktivitet per kvadratmeter stiareal. AP3 fokuserer på kommunikation og samarbejde – dels i forhold til, at der løbende opnås kendskab til behov for nye indsatsområder, og dels i forhold til udbredelse og implementering af de opnåede resultater. Det overordnede fokus er at udnytte det større areal (jf. EFSA’s anbefalinger) i fremtidens farestier til løse søer til at sikre soens bevægelsesmuligheder og samtidig understøtte, at søerne kan passe flere pattegrise end antal funktionelle patter på soen, således at færre grise flyttes til ammesøer. En betydende effekt af at understøtte soens pasningsevne er, at der vil være mulighed for at opnå tilsvarende produktion per kvadratmeter faresti, som det kendes fra nuværende produktionssystemer, og det vil være vigtigt for den fortsatte konkurrenceevne. Der er klar forventning om, at på sigt vil alle danske og sandsynligvis europæiske søer være løse i diegivningsperioden. Dermed vil klar kommunikation af projektets resultater komme rigtig mange griseproducenter til gode, ligesom den tætte kommunikation med andre interessenter er med til at understøtte udvikling af en produktionsform, som opfylder både miljø-klima, velfærd og økonomiske målsætninger.

Projektresultater: