Biochar til landbrugsjord

Projektansvarlig: Janne Aalborg Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formålet med projektet er at gøre landbruget til en aktiv del af løsningen på klimaudfordringen. Målet med projektet er at gøre biochar, produceret på overskudsbiomasser fra landbruget, til et sikkert og økonomisk attraktivt klimavirkemiddel.

Projektaktiviteterne er opdelt i syv arbejdspakker. I AP1 skal muligheder for forbehandling af biochar undersøges ved at gennemføre spredetests og udbringning i marken. I AP2 skal der udføres forsøg med biochar til jord med korndyrkning og effekterne på jorden, hvor planternes N-udnyttelse og udbytter skal undersøges. I AP3 skal der udføres forsøg med biochar til jord med grøntsagsdyrkning (rodfrugter), og der måles på effekterne på udbytter og kvalitet. I AP4 undersøges muligheden for iblanding af biochar i gylle, og udbringningsteknikkerne demonstreres. Desuden gennemføres markforsøg på såvel konventionelle som økologiske marker, hvor biochars effekt på udbytter undersøges. I AP5 ses der på klimaeffekten af biochar til landbrugsjord, og der foretages CO2-målinger i marken i forsøgene fra AP2. I AP6 udvikles en økonomimodel, som skal sikre, at landmanden får benefit af afsætning af sin halm til biochar. Endelig i AP7 formidles om fakta, lovgivning og økonomi vedrørende biochar samt anvendelsesmuligheder for både konventionelle og økologiske landmænd.

Effekterne af projektet er et positivt bidrag fra landbruget på klimasiden ved langtidslagring af kulstof i landbrugsjord, viden om anvendelse og effekter på dyrkningen og en økonomimodel, som skal sikre en indtjeningsmulighed for kulstoflagring hos landmanden.

Projektresultater:

AP5

Måling af jordrespiration i biokulforsøg
To års målinger af jordrespiration i et forsøg med biokul, viser ingen effekt af biokul på hverken jordens respirationsrate eller den målte jordfugt.

AP7

Regler og anbefalinger til sikker anvendelse af biokul på landbrugsjord
Biokul har mange egenskaber, der kan bidrage positivt ved tilførsel til landbrugsjord. Men biokul kan også indeholde problematiske stoffer som tungmetaller og tjærestoffer. Denne artikel beskriver risici, anbefalinger og lovgivning i forhold til disse stoffer i biokul.

Temadag om biokul
Tilmelding og program - 14. december 2023