Alternativer til glyphosat i planteproduktionen

Projektansvarlig: Rasmus Emil Jensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Projektets formål er rettidigt at kunne anvise brugbare alternative løsninger til de udfordringer, som i dag løses med glyphosat. Projektets mål er at finde, beskrive og gennem forsøg afprøve alternativer til glyphosat i planteproduktionen for at afbøde et stort økonomisk tab.

Glyphosat skal i 2023 regodkendes i EU (udsat fra 2022), og der kan være en risiko for, at et politisk flertal stemmer for at udfase aktivstoffet i Europa. Det vil betyde et enormt tab for dansk planteproduktion, der anvender glyphosat til bekæmpelse af rodukrudt, resistent græsukrudt, i pløjefri dyrkning og til mange andre formål. Projektet arbejder med at udpege alternative bekæmpelsesmetoder til glyphosatanvendelsen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse bliver et vigtigt alternativ, hvor forskellige typer af muligheder med inspiration fra økologisk jordbrug skal afprøves og tilpasses konventionelle sædskifter. Derudover er der udfordringer med pløjefri dyrkning, hvor mekanisk bekæmpelse inden såning afprøves. I øjeblikket er der ikke et reelt alternativ til glyphosat inden for planteværnsmidler, men enkelte midler har dog en effekt, der undersøges. En af de store udfordringer med mekanisk ukrudtsbekæmpelse er indførelsen af mange ekstra efterafgrøder i dansk landbrug. Det bliver vanskeligt at placere den mekaniske rodukrudtsbekæmpelse i sædskifterne, uden at det kolliderer med en efterafgrøde. Det undersøges, om efterafgrøder kan være et positivt bidrag til at hæmme rodukrudt i sædskiftet. Når landbruget går fra et klimaeffektivt produkt til rodukrudtsbekæmpelse til et noget mere belastende alternativ med mekanisk bekæmpelse, skal der beregnes på den øgede påvirkning af klimaet. Dertil kommer, at kvælstofudvaskning også påvirkes af øget jordbearbejdning.

I de mange afprøvninger i projektet gives svar til landmænd og rådgivere om mulige alternativer til glyphosat. Derudover giver det klarhed over de udfordringer, som et glyphosatforbud vil have for dansk landbrug. Effekten er i tide, at kunne afbøde det store økonomiske tab, som dansk planteproduktion står over for uden glyphosat.

Projektresultater:

AP1

Er der alternativer til glyphosat?
Artikel i MARK, oktober

AP2

Har du husket at registrere hele dit forbrugaf glyphosat?
Det er igen tid til at indberette sit forbrug af planteværnsmidler iSprøjtejournalindberetningen SJI.

 

AP3

Efterafgrøder kan godt destrueres
Artikel i MARK, oktober

 

AP5

Glyphosat før fremspiring af hestebønner øgede ikke effekten
Ved ukrudtsbekæmpelse med jordmidler i hestebønner har iblanding af glyphosat før fremspiring ikke medført øget effekt mod tokimbladet ukrudt i gennemsnit.