Reduktion af klimabelastningen ved håndtering af husdyrgødning, KlimaGylle

Projektansvarlig: Torkild Birkmose

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektet har til formål at reducere klima- og miljøbelastningen ved håndtering af husdyrgødning i gyllelagre og i marken. Målet er at anvise reduktionsmetoder og at dokumentere differentierede emissionsfaktorer overfor FN’s Klimapanel, IPCC. Samtidig skal det dokumenteres, at en reduktion i klimabelastningen har afledte effekter på næringsstofudnyttelsen.

Et centralt element i projektet er måling af emissioner fra gylletanke og udbragt husdyrgødning. Målingerne udføres efter en protokol, som sikrer, at resultaterne kan anvendes som en del af datagrundlaget for fastsættelse af nationale emissionsfaktorer. I 2023 vil målinger af emission af metan og lattergas fra fem gyllebeholdere blive afsluttet, og nye målinger vil blive påbegyndt på fem nye beholdere. Effekten af gylletype, afgasning i biogasanlæg og forsuring undersøges. Efter udbringning af gylle i markforsøg vil der i 2023 blive målt emission af lattergas i fire forsøg, hvor effekten af gylletype, afgasning, tilsætning af nitrifikationshæmmere og udbringningsteknologi vil blive undersøgt. Som en del af målingen i gylletanke vil der blive målt på emission af ammoniak, således at datagrundlaget for fastsættelse af emissionsfaktorer styrkes. I markforsøgene vil der blive målt på N-behov og -udnyttelse, så grundlaget for fastsættelse af N-udnyttelsen styrkes.

I projektet undersøges, hvordan forskelle i biomassegrundlag og drift af biogasanlæg influerer på emissionen fra gylletanke og marken og på mulighederne for at udnytte kvælstoffet i den afgassede biomasse. Projektets resultater bidrager til en reduktion i emission af klimagasser fra husdyrgødning. Indenfor 3-5 år efter afslutning af projektet forventes en reduktion på ca. 320.000 ton CO2-ækvivalenter, svarende til ca. 3 pct. af den samlede emission fra landbruget. Samtidig forbedres N-udnyttelsen svarende til 7.000 ton N i handelsgødning og en reduktion af N-udvaskningen på 1.400 ton. På længere sigt forventes en fordobling af effekterne.

Projektresultater:

AP2

Afgasset biomasse - et klimavirkemiddel for planteavleren?
Afgasset biomasse bliver typisk anprist som et grønt og klimaeffektivt alternativ til handelsgødning. Men er det egentligt et klimavirkemiddel for planteavleren at benytte afgasset biomasse som gødning?

Klimakamp i grisestalden
Foredrag på grisekongressen. I foredraget blev gennemgået de tiltag og teknologier indenfor miljø og klima.

Lyt med på ny podcastserie om klima og gødskning
SEGES Innovation har netop lanceret en ny podcastserie på foreløbig fire afsnit. De handler om samspillet mellem gødskning og på virkningen af klimaet. Lyt med og få viden og gode råd.

Nitrifikationshæmmere til gylle. Hvad er effekterne?
Nitrifikationshæmmere reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbrugsjord, men hvordan påvirker de udvaskningen af nitrat og udbyttet i de forskellige afgrøder? Præsentation ved DM&E Vidensdage 19 jan. 23.

Recirkulering af Fiberfraktion
Genbrug af den separerede fiberfraktion til yderligere biogas produktion.

Studietur til Teagasc om emissionsfaktorer
Notat om studieturen med temaet emissionsfaktorer og måling af lattergas. 

 

AP3

Afgasset biomasse – et attraktivt klimavirkemiddel for planteavlere?
Afgasset biomasse anses typisk som et klimavenligt alternativ til importeret handelsgødning. Beregninger fra SEGES Innovation viser, at emissionen af drivhusgasser på bedriften vil stige, når en planteavler erstatter handelsgødning med afgasset biomasse. 

Genbrug af fiberfraktion fra afgasset biomasse
Udbygningen i biogasbranchen, giver en øget efterspørgsel efter billige biomasser. Ligeledes efterspørger flere modtagere af afgasset biomasse et bedre gødningsprodukt. 

Kortlægning af gødningskvalitet fra biogasanlæg
Præsentation med resultater fra kortlægning af gødningskvalitet fra biogasanlæg. Resultaterne er præsenteret i for planteavlskonsulenter.

Landmænds forretningsmuligheder ved samarbejde med biogasanlæg
Biogasanlæg betaler for mange råvarer, men dog har det ikke været normalt, at de har betalt for gylle, selvom den gas, der produceres fra gylle, har en attraktiv klimaprofil. Artiklen beskriver de elementer, der definerer biogasanlæggenes og landmændenes forretningsmæssige muligheder.