Grundvandsbeskyttelse – den rigtige løsning for landmanden

Projektansvarlig: Helle Møller Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at sikre behovet for grundvandsbeskyttelse er fagligt funderet, samt at landmændene får en god proces og vælger en acceptabel og langsigtet løsning, når hele/dele af jorden pålægges dyrkningsrestriktioner ifm. grundvandsbeskyttelse.

Målet er Afsluttende seminar om landbrug og grundvandsbeskyttelse 13. november - program
Hvordan kan vi i fællesskab sikre en helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse? faglige værktøjer, som sikrer, at løsninger, erstatningsfastsættelse m.m. er tilpasset den enkelte landmands bedrift, samtidig med at grundvandet inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatsområder beskyttes.

Projektets aktiviteter er rettet mod at afhjælpe og finde løsninger på udfordringer, som landmænd og landbrugsrådgivere har i forbindelse med processen omkring grundvandsbeskyttelse. For at sikre, at de værktøjer, som udvikles i projektet, støtter op om landmændenes og landbrugsrådgivernes behov, vil de blive undersøgt og testet på udvalgte personer/områder under de enkelte arbejdspakker.

Værktøjerne, der udvikles igennem hele projektperioden, vil blandt andet være et virkemiddelkatalog, et beslutningsstøttetræ, principper for erstatningsfastsættelse samt metoder til at kunne vurdere beskyttelsesbehovet. Værktøjerne vil løbende blive forbedret igennem projektet på baggrund af feedback fra landmænd og erfaringer fra test på de udvalgte personer/områder, feedback via møder, workshops og demonstrationer af projektaktiviteter, samt via sparring med projektets følgegruppe, hvor vi i 2021 har sikret repræsentation fra landbrugsrådgivere, landmænd, myndigheder og andre helt centrale interessenter for projektet. Værktøjerne og den i projektet generede viden vil blive formidlet og delt med landmænd, landbrugsrådgivere og andre interessenter via møder og workshops samt andre formidlingsaktiviteter.

Værktøjerne understøtter landmænd med jorder inden for et BNBO eller indsatsområde samt deres landbrugsrådgivere, så proces, virkemidler, erstatningsfastsættelsen m.m. er baseret på et solidt fagligt grundlag. På sigt vil dette bidrage til, at landbrugets anvendelse af pesticider reduceres.

Projektresultater:

 

AP2

Artikel: Kan BNBO kombineres med naturtiltag?
Landbrugsarealer i boringsnære beskyttelsesområder, de såkaldte BNBO-områder, er typisk reguleret ved sprøjtefri og/eller gødningsfri dyrkning. Dette giver landmanden udfordringer i forhold til planteproduktionen, men skaber muligheder for at landmanden kan indføre naturtiltag på bedriften.

Artikel: Praktisk BNBO-eksempel med værditab på jord og bygninger
En ejendom med et stort BNBO-areal har fået gennemregnet de værditabs- og belåningsmæssige konsekvenser ved at få påført en servitut.

Artikel: Økologisk drift som redskab til grundvandsbeskyttelse
Økologisk drift kan være en oplagt måde at tage hensyn til grundvandet, fordi man ikke anvender pesticider og har et reduceret gødningsforbrug. Der er både driftsmæssige og økonomiske overvejelser, man bør gennemgå, inden man beslutter sig for at omlægge til økologisk drift.

Artikel: Økologitiltag kan beskytte grundvandet
Økologisk drift og produktion af økologisk græsprotein kan være en god måde at beskytte grundvandet på, fordi der ikke bruges pesticider, og gødningsforbruget er reduceret.

Beslutningsstøtte til forløbet omkring grundvandsbeskyttelse i BNBO og indsatsplan
Beslutningsstøttetræet giver overblik over de processer, du skal igennem, når du har et areal, der er udpeget som BNBO eller arealet bliver omfattet af en indsatsplan.

Eksempler på vellykkede BNBO-aftaler
Lodsejere, kommuner og rådgivere har fokuseret på den gode proces. En vigtig del af at få de frivillige BNBO aftaler på plads er en realistisk vurdering af de økonomiske konsekvenser for lodsejernes tabte dækningsbidrag og værditab af jord.

Sådan kommer du i gang med en BNBO-aftale
Her får du hjælp til, hvordan du kommer i gang med en BNBO-aftale og hvad du særligt skal være opmærksom på.

Virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord
Virkemiddelkataloget er revideret og opdateret i december 2023. Blandt andet er teksten om braklægning revideret. Landbrugsordningen Multifunktionel jordfordeling eksisterer f.eks. ikke længere. De projekter som er etableret under Multifunktionel jordfordeling kører selvfølgelig videre. 

 

AP3

Akutplan for BNBO i høring
Lovforslag om den fremtidige administration af BNBO-beskyttelsen er nu kommet i høring. Lovforslaget foreslår, at vandværker eller kommune skal forsøge at indgå en frivillig aftale med relevante ejere som led i drikkevandsbeskyttelsen.

BNBO Indlæg på Vissenbjerg Storkro 13. november 2023
Vissenbjerg Storkro Landbrugsvirksomhedens livsgrundlag er jorden

Der skal mere fart på de frivillige aftaler om BNBO
Status: Der er kun indgået frivillige aftaler for 10 procent af beskyttelsesbehovet for BNBO-områder. Uden aftaler kan kommunerne blive forpligtet til at give påbud

Kan man få tilskud i BNBO og indsatsområder?
Overvejer du at indgå i en frivillig aftale om dyrkningsrestriktioner på dine marker inden for et BNBO? I så faldskal du være opmærksom på, hvilken betydning det kan have for tilskudsordninger, som du har tilsagn i eller planer om at søge.

Opdatering af spørgsmål og svar siden med spørgsmål fra webinar
Opdatering af spørgsmål og svar siden med spørgsmål fra webinar.

Seneste praksis om erstatningsfastsættelse ved drikkevandsbeskyttende rådighedsindskrænkninger
OPDATERET DECEMBER 2023: I 2022 er der kommet nye afgørelser fra Sønderborg, som bekræfter det erstatningsniveau, som blev fastsat i Beder- og Egedal-sagerne. Få et overblik over de principper for erstatningsfastsættelse, som blev fastslået i sagerne - er opdateret .

Status på BNBO- aftaler, herunder erstatningsudmåling og omfang af anvendelse af aftale- og deklarationstekster
SEGES Innovation har i 2022 og 2023 undersøgt, hvordan frivillige BNBO-aftaler gennemføres i praksis rundt i hele Danmark. Der er verificeret flere forskellige metoder på hvordan BNBO-aftalerne kan gennemføres så lodsejerne kan komme i mål med en acceptabel aftale i tæt samarbejde med kommunen og andre aktører.

Udfordringerne ved processen med at indgå frivillige BNBO-aftaler i første fase
BNBO-aftaler skal gennemføres via markedsøkonomiske principper.

 

AP4

BNBO afgrænsning på landmand.dk
Ny feature på landmand.dk, hvor BNBO afgrænsningen nu kan ses sammen med bedriftens marker fra ansøgningen 2023.

Information omkring offentlige grundvandsudpegninger
I denne artikel kan du finde oplysninger om, hvor du kan finde grundvandsudpegninger og anden tilgængelig offentlig data omkring grundvand. 

Podcast: Pesticid-godkendelse i Danmark i forhold til grundvandsbeskyttelsen
Pesticid-godkendelse i Danmark i forhold til grundvandsbeskyttelsen" I det offentlige rum er debatten om pesticider ofte båret af frygt.

Rapport om status for vurdering af pesticidfølsomme lerjorde
Intensionen med rapporten er at give landbrugets rådgivere og andre interessenter et koncentreret overblik over den nuværende status for vurdering af lerjordenes sårbarhed for udvaskning af pesticider
 

AP5

Afsluttende seminar om landbrug og grundvandsbeskyttelse 13. november - program
Hvordan kan vi i fællesskab sikre en helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse?

Afsluttende seminar om landbrug og grundvandsbeskyttelse 13. november - Præsentationer fra dagen
Hvordan kan vi i fællesskab sikre en helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse?

Grundvandsbeskyttelsen kræver nytænkning
Mangeårig indsats betyder, at nutidens anvendelse af pesticider ikke truer grundvandet. Men en række kemiske stoffer er dukket op, som kræver nye løsninger.

LinkedIn-opslag med reklame for webinar
I opslaget er der link til tilmelding til webinaret og reklame for at vi holder det.

Ole L. Pedersen: En fin proces med udtagning af mit BNBO
Ole Lynby Pedersen har udtaget 2 areralertil boringsnære beksyttelsesområder - her fortæller han om processen med myndighederne

Ole L. Pedersen: Jeg kæmper ikke imod BNBO'er
Facebook-video om Ole's BNBO

Natur-ekspert: Sådan kan du tilgodese naturen ved BNBO'er
Hvis du skal tage landbrugsjord ud af drift, eksempelvis ved udtagning af et BNBO, så kan du overveje at etablere natur der, hvor du ikke må dyrke jorden konventionelt. Emil Skole, konsulent i Planter Miljø, SEGES Innovation, fortæller her, at det kan være en særlig god ide, hvis du har ældre naturarealer i nærheden og dermed kan etablere nye naturarealer op ad nogle eksisterende.

Pesticidvarslingssystemet VAP sikrer, at godkendte pesticider ikke truer grundvandet
Yderligere en række pesticider og deres metabolitter er testet i VAP, så der nu i alt er testet 53 pesticider og 103 nedbrydningsprodukter. Kun stoffer som består testen, er fortsat godkendt.

Præsentation fra følgegruppemøde 30.03.23
Præsentation om eksempler på vellykkede BNBO-aftaler v/Frank Bondgaard.

Præsentation fra følgegruppemøde 30.03.23
Præsentation om grundvandsbeskyttelse i fremtiden v/Poul Henning Petersen.

Tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
For at beskytte vores drikkevand kan du søge tilskud til sløjfning af brønde og boringer, som ikke længere er i brug

Udpegning af drikkevandsressourcer i høring
Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring. Herunder finder du links til materialet og andre nyttige steder at finde information om drikkevandsressourcer.

Video af webinar: Konkrete erfaringer med at indgå BNBO-aftale
Det har mange steder i landet været en svær proces at få landet fornuftige BNBO aftaler. Efter 3 år med mulighed for frivillige aftaler, er der stadig meget få aftaler der er gået igennem. På dette webinar skal vi høre fra en landmand og en ejendomsmægler, hvordan de er lykkes med at få landet nogle fornuftige aftaler. Vi vil også komme ind på, hvad vi ser som de vigtige punkter for at der kan indgås flere BNBO aftaler.