Biochar til landbrugsjord

Projektansvarlig: Janne Aalborg Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formålet med projektet er at gøre landbruget til en aktiv del af løsningen på klimaudfordringen. Målet med projektet er at gøre biochar, produceret på overskudsbiomasser fra landbruget, til et sikkert og økonomisk attraktivt klimavirkemiddel.

Projektaktiviteterne er opdelt i syv arbejdspakker. I AP1 skal muligheder for forbehandling af biochar undersøges ved at gennemføre spredetests og udbringning i marken. I AP2 skal der udføres forsøg med biochar til jord med korndyrkning og effekterne på jorden, hvor planternes N-udnyttelse og udbytter skal undersøges. I AP3 skal der udføres forsøg med biochar til jord med grøntsagsdyrkning (rodfrugter), og der måles på effekterne på udbytter og kvalitet. I AP4 undersøges muligheden for iblanding af biochar i gylle, og udbringningsteknikkerne demonstreres. Desuden gennemføres markforsøg på såvel konventionelle som økologiske marker, hvor biochars effekt på udbytter undersøges. I AP5 ses der på klimaeffekten af biochar til landbrugsjord, og der foretages CO2-målinger i marken i forsøgene fra AP2. I AP6 udvikles en økonomimodel, som skal sikre, at landmanden får benefit af afsætning af sin halm til biochar. Endelig i AP7 formidles om fakta, lovgivning og økonomi vedrørende biochar samt anvendelsesmuligheder for både konventionelle og økologiske landmænd.

Effekterne af projektet er et positivt bidrag fra landbruget på klimasiden ved langtidslagring af kulstof i landbrugsjord, viden om anvendelse og effekter på dyrkningen og en økonomimodel, som skal sikre en indtjeningsmulighed for kulstoflagring hos landmanden.

Projektresultater:

AP1

Præsentation til temadag d. 14.12.2023: Hvordan spredes biokul på marken? Udbringning af biokul via gylle.
v. Martin Nørregaard Hansen & Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Innovation

AP2

Forsøg med biokul
Forsøgsresultater fra 8 landsforsøg med biokul som jordforbedring og gødning

Præsentation til temadag d. 14.12.2023 Hvad viser de danske markforsøg med biokul? Forsøg med biokul til korn og raps
v. Rikke Lykke Eriksen, SEGES Innovation

AP3

Forsøg med biochar til spisekartofler
Forsøgsresultater fra to forsøg med tilførsel af biochar til kartofler

Præsentation til temadag d. 14.12.2023: Forsøg med biokul til spisekartofler
v. Malte Nybo Andersen

AP4

Forsøg med biochar til økologisk vinterhvede
Forsøgsresultater fra to forsøg med biochar til økologisk vinterhvede

AP5

Måling af jordrespiration i biokulforsøg
To års målinger af jordrespiration i et forsøg med biokul, viser ingen effekt af biokul på hverken jordens respirationsrate eller den målte jordfugt.

AP6

Økonomisk værdi ved anvendelse af biokul
Dette notat er en opdatering af tidligere års notat baseret på senest tilgængelige landsforsøg med til-deling af biokul fra halm. 

AP7

Biokuls indvirkning på effekten af planteværn
Notat der beskriver biokuls evne til at binde aktivstoffer i planteværn, og dettes mulige indvirkning på effekten af midlerne med særligt fokus på jordherbicider. 

Facebook: Promovering af vejledningen i anvendelse af biokul
Videoteaser om vejledningen i anvendelse af biokul 

Kan biokul have en indvirkning på plantesygdomme?
Få et indblik i, hvordan biokul muligvis kan påvirke plantesygdomme, når det tilføres dyrkningsjord.

Præsentation: Indlæg om Biokul på regionalt møde
Brønderslev d. 13 december 2023

Præsentation: Indlæg på Pilotgårdsmøde med Arla
Regenerativt landbrug d. 1. december 2023

Præsentation til temadag d. 14.12.2023: Intro til temadag om biokul
v. Janne Aalborg Jensen, SEGES Innovation

Præsentation til temadag d. 14.12.2023: Hvad er biokul, og hvorfor er det interessant i relation til landbrug?
v. Rikke Lykke Eriksen, SEGES Innovation

Præsentation til temadag d. 14.12.2023: Reglerne for udbringning af biokul til landbrugsarealer 
v. Susi Lyngholm, SEGES Innovation

Regler og anbefalinger til sikker anvendelse af biokul på landbrugsjord
Biokul har mange egenskaber, der kan bidrage positivt ved tilførsel til landbrugsjord. Men biokul kan også indeholde problematiske stoffer som tungmetaller og tjærestoffer. Denne artikel beskriver risici, anbefalinger og lovgivning i forhold til disse stoffer i biokul.

Temadag om biokul
Tilmelding og program - 14. december 2023

Vejledning i anvendelse af biokul på landbrugsjord
Denne vejledning er baseret på nuværende erfaringer med tilførsel af biokul til landbrugsjord, og har til formål at give læseren et kort indblik i mulighederne for anvendelse af biokul, samt give anvisninger til, hvordan biokul kan håndteres og anvendes på marken. Desuden beskrives de vigtigste regler og retningslinjer for tilførsel af biokul til landbrugsjord. 

Ændrede regler for brug af biokul på landbrugsarealer
I løbet af 2023 er der sket ændringer i lovgivningen om anvendelse af biokul somgødning eller jordforbedringsmiddel på landbrugsjord. Der skal fortsat en §19-godkendelse til fra kommunen, før det er tilladt at udbringe biokul på marken.