Klimavenlig produktion af plantebaserede fødevarer fra danske ærter (KlimÆPro)

Projektansvarlig: Eva Bräuner Sørensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at igangsætte og styrke en ny fødevareværdikæde målrettet en klimavenlig produktion af forarbejdede, plantebaserede fødevarer fra danskproducerede ærter, og reducere import af soja og andre proteinafgrøder. Målet er at forædle og teste ærtesorter for udvalgte kvalitetsparametre og dermed øge kvalitet, smag og tilgængelighed af råvarer til plantebaserede fødevarer. Fødevareproducenter og forbrugere efterspørger danske ærter til plantebaserede fødevarer, men kvaliteten af danske ærter, specielt i forhold til smag og aroma, kan ikke måle sig med importeret soja. Derfor kan den stigende efterspørgsel ikke imødekommes. 

I projektet forædles og testes kendte og nye ærtesorter for dyrkningsegnethed og højt proteinindhold i konventionelle og økologiske screenings- og prøvedyrkninger. De mest lovende sorter testes for kvalitetsparametre såsom saponinindhold og (LOX)-aktivitet, der har stor betydning for smagsoplevelsen. Ekstraktionsmetoder optimeres i lab- og pilotskala, og vurderes i forhold til proteinudbytte. Ernæringsmæssige-, funktionelle-, og sensoriske egenskaber af proteinisolater og stivelsesfraktioner (en sidestrøm) evalueres som fødevareingredienser med fokus på den højeste forbrugeraccept og øget markedsværdi. Ærteprotein og stivelse afprøves som ærtefars og ærtedrik. Igennem værdikæden indsamles data til beregning af livscyklusanalyse (LCA) og merværdipotentiale ved klimavenlig produktion. Der etableres et testdyrkningscenter, hvor virksomheder kan bestille prøvedyrkninger af interessante ærtesorter, og dermed øge kvaliteten og tilgængeligheden af råvarer til plantebaserede fødevarer. 

Projektet forventes at kunne mindske forbruget af kvælstof fra handelsgødning, der udbringes på markerne, ved at omlægge arealer fra vårbyg og vinterhvede til ærter. Dyrkning af ærter reducerer forbruget af kvælstof med 191 kgN/ha. Antages en udbredelse på 10.000 ha, vil den samlede reduktion i forbrug af kvælstof i handelsgødning være 1.910 ton N.

Projektresultater:

AP1
Hvilke kvalitetsparametre efterspørger fødevareindustrien
Oplæg på Plantekongres 2023

Nye brugerkrav til ærteprotein som ingrediens i fødevareindustrien
I KlimÆpro blev der udført en række interviews for at afdække hvilke egenskaber, aktørerne i værdikæden efterspørger ved ærter - som råvare, som afgrøde og som ingrediens. Desuden blev udfordringer og barrierer for et stærkt samarbejde i værdikæden belyst.

Værdikæden for ærteprotein til plantebaserede fødevarer - Det vigtige samarbejde
Et notat omkring de ønsker, aktørerne i værdikæden har til ærter til plantebaserede fødevarer, og de barrierer og udfordringer der har været for at opnå dem.  

 

AP2
Invitation til markvandring
Invitation til markvandring i i KlimÆpro forsøgsmark ved AU Auning

Oplæg for AgriNord d. 26.januar 2023 v. Nordic Seed
Ærter er ikke bare ærter - et oplæg om forsøgene fra KlimÆPro 

 

AP3
Notat om dyrkning, høst og tørring af tre ærtesorter til proteinfremstilling
Tre sorter af ærter blev udvalgt til testdyrkning i større skala til proteinfremstilling. Notatet beskriver det arbejde, der er udført i testdyrkningen.

 

AP6
Overview of the datasets ready for the LCA
Et dokument, der giver en status på dataindsamlingen i LCA-arbejdet

Plan for data registration in WP2-WP5
Et dokument, der giver et overblik over de data, der forventes indsamlet til LCA-analyse i 2024

 

AP7
Præsentation af KlimÆpro til Åben Mark arrangement ved AUAuning d. 28/6 2023
D. 28/6 2023 afholdt vi et Åben Mark arrangement, hvor besøgende kunne se de økologiske dyrkninger af forskellige ærtesorter i KlimÆpro. Dette er en præsentation fra dagen. 

Præsentation ved workshop i Vejen kommune
KlimÆpro blev omtalt ved en workshop om grøn omstilling i Vejen kommune, hvor SEGES holdt et oplæg.

 

LinkedIn
Opslag på LinkedIn AP1-AP7