Bestemmelse af kvælstofbehov i landbrugsafgrøder

Projektansvarlig: Kristian Furdal Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at forbedre og optimere kvælstofudnyttelsen i den enkelte mark ved at ramme det økonomisk optimale kvælstofniveau så præcist som muligt, så landmandens indtjening forbedres og risikoen for kvælstofudvaskning minimeres.

Målet er at sikre, at danske landmænd har kvælstofnormer, som er baseret på det økonomisk optimale kvælstofbehov, og ved at finde robuste og præcise metoder til behovsfastsættelse, der er mulige at implementere i rådgivningen.

Aktiviteterne består af tre arbejdspakker:

  1. Forsøgsserier med stigende kvælstofmængder, hvor der måles med sensorer og dronebårne kameraer for at teste og forbedre kvælstofmodeller. En del af forsøgene placeres på humusjord for at forbedre behovsfastsættelsen på denne jordtype.
  2. Undersøgelser af hvordan der skaffes brugbare biomassekort, når der ikke findes skyfrie satellitbilleder på tidspunktet for behovsfastsættelsen. Her ønskes machine learning og historiske satellitbilleder samt nye målte parametre fra andre satellitter end Sentinel 2 anvendt. Hermed kan indtil nu ukendte sammenhænge findes.
  3. Erfaringsopsamling og -udveksling med lokale rådgivningscentre omkring kvælstofmodeller og deres brugbarhed i rådgivningen.

Effekten af projektet vil være, at kvælstoftildelingen i landmændenes marker vil være tættere på det økonomiske optimum. Dermed forbedres landmandens økonomi og udvaskningsrisikoen reduceres.

Projektresultater:

AP1

Humusjord har lavere behov for kvælstof end andre jordtyper
Artikel i MARK, november 2023

Hvad kan forsøgene med stigende N på humusjord 2022 lære os?
Indlæg på Plantekongres 2023.

Kvælstof til vintersæd – er der behov for justeringer?
Vejret har betydet, at 2. gødningstildeling i vinterhvede nogle steder kan være udsat på grund af tungt føre – især, hvis gødningen er gylle. Se her, hvordan du justerer gødningsstrategien i forhold til den aktuelle situation i marken.

Kvælstofbehov på JB 11
Indlæg til webinar

Kvælstofbehovet på humusjord er generelt lavere end på andre jorde
Facebookopslag: Over en treårig periode er kvælstofbehovet på JB 11 blevet undersøgt. Generelt er behovet lavere end på andre jordtyper, men behovet er generelt meget varierende. Derfor er det meget vigtigt at fastsætte behovet i den enkelte mark for at sikre optimal kvælstoftilførsel.

Model til forudsigelse af N-behov i vinterhvede ud fra satellitbilleder
I CropManager er der nu en facilitet, der kan beregne kvælstofbehovet i vinterhvede ud fra satellitbilleder. Læs om den faglige baggrund for denne model i denne artikel.

Ny måde til at bestemme hvedens optimale N-behov er mere præcis
Artikel i MARK, marts 2023

Send kommentarer til kvælstofnormer 2023/24 - 2025/26
Udarbejdelse af normerne for afgrødernes kvælstofbehov finder sted i februar måned. Normerne vil gælde for en 3-årig periode, medmindre der sker store ændringer i forudsætningerne for normerne.

Stort forårs-behov for kvælstof til raps efter frøgræs
Artikel i MARK, november 2023.

 

AP2

Fastsæt kvælstofbehovet til vinterraps ud fra biomassemålinger i efteråret
SEGES har udviklet en ny model til beregning af kvælstofbehovet til vinterraps. Modellen kan bruges både til planteklip og satellitmålinger. Se resultatet for din mark på Landmand.dk. Der er god sandsynlighed for, at du kan spare på kvælstofgødningen til rapsen i 2023.

Kvælstofpotentialekort
Beskrivelse af kvælstofpotentialekort

Præsentation om resultater af forsøg med handelsgødning
5. december afholdt SEGES et kontaktmøde for bl.a. gødningsproducenter og forhandlere

Visning af biomasse og kvælstofbehov i vinterraps på Landmand.dk
På Landmand.dk får du vist biomassen og forslag til kvælstofbehovet i foråret for alle dine rapsmarker. Resultatet kan bruges som input til at fastlægge det endelige kvælstofbehov i gødningsplanlægningen.

 

AP3

Fremvisning af gødningsforsøg på velas Plantetræf
13. juni 2023 afholdte velas Plantetræf 2023. Her fremviste SEGES medarbejdere hvordan forsøgene med målinger af lattergasfrigivelse gennemføres, herunder udtagning af gasprøver fra klimakamre.

Gødskning af vinterraps i foråret 2023
Den kraftigt udviklede vinterraps i mange marker i efteråret betyder, at kvælstofbehovet i foråret sandsynligvis er lavere end normalt.

Gødskning af vinterraps om efteråret
Indlæg for planteavlskonsulenter.

Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst, men det er vigtigt at vinteren er overstået. I år er hvedemarkerne relativt kraftige fra efteråret, men den megen nedbør i januar kan have udvasket en del kvælstof, så der bør gives en normal andel af kvælstoffet ved første tildeling.

Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2023 kan man reducere kvælstofmængden ved første tildeling, hvis afgrøden er kraftig ved vækststart.

Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I kraftigt udviklede marker, bør en lidt lavere mængde udbringes ved første tildeling end normalt. 

Modeller til graduering af kvælstof itl vinterraps og vintersæd
SEGES har udarbejdet modellerne til graduering af kvælstof ved første tildeling i vinterraps og vintersæd