Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorde

Projektansvarlig: Frank Bondgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sænke drivhusgasudledningen fra kulstofrige landbrugsjorde, som vurderes til at udgøre godt 20% af landbrugets samlede udledning. Dette gøres ved at etablere samarbejdsplatforme med landmænd og lokale interessenter, ved præcisering af klimaeffekterne og undersøgelse af lokale hydrologiske forhold samt ved at klarlægge de økonomiske muligheder og konsekvenser for landmænd. Der skabes Living Labs, som er innovative platforme for lokale interessenter i et landskab. Her identificeres behov, afprøves løsninger, valideres resultater og implementeres foranstaltninger. Der etableres Living Labs flere steder i landet med hovedfokus på udtagning af kulstofrige landbrugsjorde. Viden fra projektets arbejdspakker inddrages i arbejdet i de lokale Living Labs. Den nyeste nationale og internationale forskning følges og formidles. Der foretages litteraturstudie med særlig fokus på før og efter emissioner af klimagasser. Der deltages i nationale og internationale konferencer. Der udarbejdes anvisninger til fremme af natur og biodiversitet på de udtagne kulstofrige landbrugsjorde. Vidensgrundlaget omkring hydrologiske og klimamæssige effekter ved udtagning af kulstofrige landbrugsjorde styrkes, og der foretages erfaringsindsamling gennem bl.a. casestudier på udvalgte lokaliteter. Derudover undersøges det, hvordan der opnås størst mulig reduktion i kvælstofudledningen ved udtagning og vådlægning af de kulstofrige landbrugsjorder. For at sikre et overblik, og at korrekte data anvendes i rådgivningsindsatsen, bygges der en interaktiv platform med flere funktioner i relation til klimaindsatsen. Denne platform skal fungere som et værktøj for de lokale rådgivere i deres samarbejde med lodsejerne. Med udgangspunkt i nuværende landbrugsordninger kan der som minimum forventes en klimaeffekt på 10-13 ton CO2 for hver hektar kulstofrig landbrugsjord, der udtages. Resultaterne i projektet forventes at være til gavn både for den konventionelle og økologiske sektor.

Projektresultater:

AP1

Er det muligt at opstille solceller på lavbundsjorde?
Der er mange holdninger til, hvor solcelleparker skal placeres i landskabet for at tage hensyn til både natur, miljø, herunder vandmiljø, landbrugsjord samt naboer. Et nyt hensyn er, om solceller kan etableres på kulstofrige lavbundsarealer.