Løsgående søer

Projektansvarlig: Vivi Aarestrup Moustsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at øge produktiviteten og velfærden i stier til løsgående diegivende søer.

Projektets overordnede mål er udvikle farestier og management til løse søer, som sikrer høj velfærd og produktivitet.

Projektet skal understøtte succesfuld implementering af farestier til løse søer med samtidig hensyntagen til griseproducentens bundlinje, grisenes velfærd, samfundsaccept og det omgivende klima og miljø.

Dette sikres ved gennemførelse af projektets fire arbejdspakker, der hver især vil opnå følgende:

  • AP1: At overvåge diegivende søers’ sundhedstilstand via vandforbruget (2022-2023) • AP2: At anvise tildelingsmetode og strategi for supplerende ernæring af alle pattegrise (2022-23)
  • AP2: At anvise en indretning med sikre zoner for pattegrisene i farestier (2022-23)
  • AP3: At dokumentere og anvise anbefalinger på fordele og ulemper ved farestiens størrelse (2023-24)
  • AP4: At sikre praksisnære anbefalinger, så boks kun anvendes kortvarigt, når det har størst effekt på pattegriseoverlevelse og mindst effekt på søernes bevægelse (2024-2025)

Samlet set mangler der evidensbaseret grundlag for beslutning om valg af stidimensioner, ligesom der mangler redskaber til overvågning og udpegning af risiko-søer med henblik på at øge pattegriseoverlevelsen. Aktuelle kuldstørrelser håndteres i dag ved udstrakt brug af ammesøer.

Projektet understøtter udvikling af farestier til løse søer, som er en del af fremtidens produktionsform.

Projektet forventes at øge pattegriseoverlevelsen og reducere behovet for ammesøer • Reduceret behov for ammesøer reducerer behovet for flytninger af pattegrise og dermed nedsættes risiko for smittespredning.

Projektresultater:

AP1

En kuvøse med adgang til mælkeerstatning kan hjælpe soen med at passe 18 grise
Erfaring 2302: Skiftevis ophold i kuvøse med adgang til mælkeerstatning og ved soen har potentiale til at kunne bruges som alternativ til ammesøer i grisenes første levedøgn

En kuvøse med adgang til mælkeerstatning kan hjælpe soen med at passe 18 grise
Resumé og konklusion tilhørende Erfaring 2302

Er der nok vand og af god kvalitet?
Artikel, Magasinet Gris, januar 2024

Erfaring med diegivende søers vandforbrug
Erfaring 2303: Søer tildelt tørfoder havde en tydelig stigning i det daglige vandforbrug fra faring og frem til dag 21. Vandforbruget var højere end det, som er set i ældre undersøgelser. Variation i vandforbrug var mindre for den enkelte so end mellem søer

Erfaring med diegivende søers vandforbrug
Resumé og konklusion tilhørende Erfaring 2303

Factor management
Foredrag i forbindelse med undervisning ved kurset "Pig Track of Livestock and Equine Productions Science" på Københavns Universitet

Important information in individual revords of water consumption of hyper prolific sows
Poster ved Think Piglet

Measuring sows' water consumption yields valuable information
Online article, Pig Progress

Vand er van(d)vittigt vigtigt
God vandforsyning er essentiel for højproduktive søer, da vand udgør cirka 80 procent af soens mælk og cirka 50 procent af soens krop. Magasinet Gris, maj 2023.

Van(d)vittigt vigtigt at have styr på søernes vandforbrug
Foredrag, Soseminar 2023.

Vandforsyning og vandkvalitet
Foredrag, Grisekongres.

Vandforbrug som metode til at udpege risikosøer
Et nedsat vandforbrug før faring kan være en indikation af, at soen ikke fungerer
optimalt, og en lang drikkepause ved farende søer indikerer, at søerne har været i faring længe. Søernes drikkemønster kan dermed bruges til at udpege søer, som kan have behov for tilsyn. Magasinet Gris, specialudgave 2023.

Water supply and water quality
Foredrag, Grisekongres.

AP2

Betydning af gulvbøjle for soens valg af liggested og pattegrisenes plads ved yver
Dette er en mindre erfaringsindsamling, og derfor kunne der ikke konkluderes. Dog så det ikke ud til, at gulvbøjlen generede pattegrisene, og samtidig blev der ikke observeret søer, der rullede i stier med gulvbøjle, men de rejste og vendte sig derimod mere. Erfaring nr. 2301.

Constructing a simulated udder for neonatal piglets as an alternaive to nurse sows
Research article in Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science

Identifying starving piglets in litters with 18 piglets
Poster ved Think Piglet

Mælkesutter kommer tættere på praktisk anvendelse i stalden
Video på SEGES.TV.

Pattegrise med tomme maver kan ikke udpeges ved palpering
Ti personer kunne ikke ved at mærke på pattegrises maver vurdere med sikkerhed, om grisene havde eller ikke havde mælk i maverne. Palpering af pattegrisenes maver viste sig således at være en usikker metode til at finde pattegrise med tomme maver. Meddelelse nr. 1293.

Sikre zoner til pattegrise i farestier til løse søer
De observerede diegivende søer lå lige ofte og lige længe på højre og venstre side. Det er derfor vigtigt, at der er plads til pattegrisene omkring soens ben, uanset hvilken side, soen ligger på, når den ligger i sideleje i fareboksen. Erfaring nr. 2308.

Supplerende mælk i mælkesut til nyfødte pattegrise
Forsøg har vist, at pattegrise kan optage supplerende ernæring allerede en-to timer efter fødsel, når mælken tildeles via mælkesutter. Dermed kan mælkesutter være et alternativ til ammesøer og understøtte soen i at passe flere grise. Magasinet Gris, specialudgave 2023.

AP3

Gyllesystemer i farestalde med løse søer
Video på SEGES.TV.

Indretning af farestier til løse diegivende søer
Foredrag for ERFA-gruppe for Miljøkonsulenter

Loose housed sows
Foredrag for Pharmacosmos

Nye farestier - nye muligheder
Foredrag, Grisekongres

Seneste nyt om farestier til løse søer
Farestien til den løse so er indrettet rigtigt, når soen nemt kan vende sig, når soen oftest vælger at ligge på et fast gulvområde samt gøde på spaltegulv, og når pattegrisene nemt kan komme til soens yver, også når soen er i boks. Magasinet Gris, specialudgave 2023.

Formidling over flere AP i projektet

Danish pig production - management and behaviour and how SEGES uses this knowledge
Undervisning i kurset Livestock and Equine Productions Science" på Københavns Universitet

Facebook opslag om keynote speak ved Think piglet

Forskningsmæssige og erfaringsbaserede initiativer og planer - bedre grisevelfærd
Foredrag for Dyreetisk Råd

Research and development - initiatives and plans - improving pig welfare on farm
Foredrag for DSM og japansk delegation

SEGES Innovation
Foredrag for Udenrigsministeriet og spansk delegation

Stier til løse diegivende søer - vand - behov, kapacitet, kvalitet
Foredrag for DanAvl

The farrowing environment sets the conditions for sow and piglet productivity and their welfare
Foredrag Think Piglet