Større majsudbytter med mindre udledning af kvælstof og klimagasser

Projektansvarlig: Martin Mikkelsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sikre en bedre økonomi og mindre miljø- og klimamæssigt aftryk i majsdyrkningen, så majs fortsat kan bidrage til en økonomisk og bæredygtig mælkeproduktion i hele landet. Det gøres ved at udvikle og dokumentere nye gødsknings- og dyrkningspraksisser i majsdyrkningen.

Projektet består af syv arbejdspakker. I fire arbejdspakker fokuseres på at forbedre udnyttelsen af kvælstof og fosfor i gylle og handelsgødning, så der opnås et større udbytte med en mindre mængde kvælstof og fosfor.

Mindre tildeling af kvælstof reducerer kvælstofudvaskningen og effekten på klimaet. Den optimale kvælstofmængde findes med placeret gylle, som kan reducere den optimale kvælstofmængde betydeligt. Placering af gylle kan ske ved strip-till. Det undersøges, hvilken teknik, som løser opgaven bedst. Effekten af ny teknik til placering af en lille mængde startgødning testes. Der udvikles en model, som kan omfordele kvælstof mellem og indenfor majsmarker, så områder med mindst kvælstofbehov får mindst mængde kvælstof i gylle og handelsgødning.

Tre arbejdspakker fokuserer på at forbedre dyrkningsteknik og -metoder, så et stort majsudbytte kan kombineres med en effektiv efterafgrøde, som kan tilbageholde kvælstof efter høst af majsen. Der testes ny teknik til såning af efterafgrøde i majs etableret ved strip-till, hvor planterester på jordoverfladen og hård jord mellem rækkerne kan udfordre såningen. Plantetallet, som bedst kombinerer et stort majsudbytte med en effektiv efterafgrøde, findes i typer af majssorter. Der afprøves elementer i regenerativt landbrug i majsdyrkningen, hvor jorden
bl.a. skal holdes bevokset året rundt.

Det er nødvendigt, at udvaskningen af kvælstof reduceres, for at majsdyrkningen kan fastholdes i alle egne af landet. Beregninger viser, at det kan betyde 1.400 kr. pr. årsko svarende til 5.000 kr. pr. ha majs. Med disse tiltag forventes det på længere sigt at opnå en reduktion i kvælstoftabet på 1.000 ton kvælstof, en reduktion i klimaeffekten på 18.000 ton CO2 ækvivalenter og en forbedring af driftsresultatet på kvægbedrifter med 900 mio. kr.

Projektresultater:

AP1

Fremtidens majsdyrkning:  Stort udbytte og lille udvaskning af kvælstof. Kvægnyt nr. 3 - 2024
Godt landmandsskab og fokus på reduceret kvælstofudledning i majsen skal gå hånd i hånd, mener landskonsulent i grovfoder fra SEGES Innovation, Martin Mikkelsen.

Få fuld virkning af gylle og kvælstof til majs
Placering af gylle og brug af nitrifikationshæmmere sikrer en god udnyttelse af gylle i majs.

Grovfoderproduktion i et varmere og mere ustabilt klima - indlæg på Kvægkongres 2024
Mindre kvælstof med placeret gylle.

Podcast: Tiltag kan halvere udvaskningen af kvælstof i majsmarken
Målrettet kvælstofgødskning, gyllehåndtering og effektive efterafgrøder kan sikre et stort udbytte og en lille udvaskning i majsmarker.

AP2

Nyt om dyrkning af majs - indlæg på grovfoderseminar 2024
Striptill - færre omkostninger og mindre klimaeffekten.

Lav et jævnt, fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men skal være pakket og fugtigt, så næringsstofferne kan transporteres kapilært hen til majsens rødder.


AP3

Hvor skal vi hen med majsen? Webinar
Spotplacering af startgødning sparer startgødning.

AP4

Kvælstofoptagelse i majs - erfamøde i Spiras
Omfordeling af kvælstof giver større udbytter og mindre kvælstofudvaskning.

AP5

Etablering af efterafgrøde i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøde i majs er vigtig. Efterafgrøden skal sås, når majsen har 4-5 blade, med en såteknik der giver en sikker og høj markspiringsprocent. Lav en samlet strategi for bekæmpelse af ukrudt og såning af efterafgrøde.

AP6

Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpasses efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkningog sortens tidlighed.