Kompakte filtersystemer for fosfor i drænvand fra høj- og lavbundsjord – FosLav

Projektansvarlig: Majken Meldorf Deichmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at videreudvikle og demonstrere fosforfilterløsninger, der fanger en stor del af den frigivne fosfor fra både vådlagte lavbundsjorde og drænede højbundsjorde. Målet er at redegøre for økonomien, incitament strukturen og den rådgivning som kræves for, at filterløsninger kan blive et attraktivt dræn- og lavbundsvirkemiddel. Projektet er delt i 4 arbejdspakker (AP), som dækker over følgende aktiviteter: i AP1 arbejdes der med design og drift af forskellige fosforfiltersystemer til tilbageholdelse af partikulærtbundet og opløst fosfor på to lavbunds og én højbundslokalitet. Således udmunder dette i hydrologiske karakterisering af oplandene tilknyttet de tre moniteringslokaliteter, en kortlægning af de dominerende strømningsveje kortlægges og placeringen af mulige fosfor-hotspots. Disse informationer vil endvidere blive anvendt til at designe et filtersystem for hver af de tre testlokationer. I AP2 vil der efterfølgende undersøges funktion og effektivitet af de tre filtersystemer ved hjælp af monitering og kampagneundersøgelser, da en filterløsnings fulde funktionalitet afhænger af dets evne til at reducere mængden af partikler inden vandet strømmer videre til det reaktive filter samt det reaktive filters evne til kemisk at binde den opløste fosfor. I AP3 analyseres omkostninger samt planmæssige og juridiske barriere, for at der opstilles en række scenarier for, hvordan støtteordninger vil kunne intensivere processen med at få fosforfiltrene implementeret i det åbne land. AP 4 indeholder formidling vedr. fosforfiltersystemerne via demonstrationer, sociale medier og udgivelser i fagtidsskrifter. Effekt: Det forventes at fosforfilterne muliggør en udvidelse af det samlede vådlægningsareal af lavbundsjorde med 30.000 ha svarende til 450.000 tons CO2-ækv/år. Herudover kan en effektiv implementering af filterne medføre en kvælstof- og fosforreduktion på henholdsvis 1400 tons N/år og 50 tons P/år.

Projektresultater:

 

AP1

 

AP2

 

AP3

 

AP4

Opdatering af LI artiklen: Fosforfilter- et muligt fremtidigt drænvirkemiddel?
Det samlede fosfortab fra danske landbrug blev i 2020 estimeret til omtrent 683 ton pr. år af Aarhus Universitet. Samtidig er Landbrugsstyrelsen i 2023 gået i gang med at undersøge, hvordan de fremarettet kan arbejde med etableringen af fosforvirkemidler. Derfor forventes det, at netop reguleringen af fosfor vil få særlig opmærksomhed i de kommende år

 

Følgegruppemøde med felttur til filter i Vejrumbro 
Notat om følgegruppemøde med felttur til filteranlæg i Vejrumbro den 17. april 2023.