Kompakte filtersystemer for fosfor i drænvand fra høj- og lavbundsjord – FosLav

Projektansvarlig: Majken Meldorf Deichmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at videreudvikle og demonstrere fosforfilterløsninger, der fanger en stor del af den frigivne fosfor fra både vådlagte lavbundsjorde og drænede højbundsjorde. Målet er at redegøre for økonomien, incitament strukturen og den rådgivning som kræves for, at filterløsninger kan blive et attraktivt dræn- og lavbundsvirkemiddel. Projektet er delt i 4 arbejdspakker (AP), som dækker over følgende aktiviteter: i AP1 arbejdes der med design og drift af forskellige fosforfiltersystemer til tilbageholdelse af partikulærtbundet og opløst fosfor på to lavbunds og én højbundslokalitet. Således udmunder dette i hydrologiske karakterisering af oplandene tilknyttet de tre moniteringslokaliteter, en kortlægning af de dominerende strømningsveje kortlægges og placeringen af mulige fosfor-hotspots. Disse informationer vil endvidere blive anvendt til at designe et filtersystem for hver af de tre testlokationer. I AP2 vil der efterfølgende undersøges funktion og effektivitet af de tre filtersystemer ved hjælp af monitering og kampagneundersøgelser, da en filterløsnings fulde funktionalitet afhænger af dets evne til at reducere mængden af partikler inden vandet strømmer videre til det reaktive filter samt det reaktive filters evne til kemisk at binde den opløste fosfor. I AP3 analyseres omkostninger samt planmæssige og juridiske barriere, for at der opstilles en række scenarier for, hvordan støtteordninger vil kunne intensivere processen med at få fosforfiltrene implementeret i det åbne land. AP 4 indeholder formidling vedr. fosforfiltersystemerne via demonstrationer, sociale medier og udgivelser i fagtidsskrifter. Effekt: Det forventes at fosforfilterne muliggør en udvidelse af det samlede vådlægningsareal af lavbundsjorde med 30.000 ha svarende til 450.000 tons CO2-ækv/år. Herudover kan en effektiv implementering af filterne medføre en kvælstof- og fosforreduktion på henholdsvis 1400 tons N/år og 50 tons P/år.

Projektresultater:

 

AP1

 

AP2

 

AP3

 

AP4

Artikel i European Sustaniable Phosporus Platform nyhedsbrev for december 2023
SEGES Innovation blev i efteråret/vinteren 2023 kontaktet af European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) for at høre, om de måtte udgive en artikel om FosLav projektet i deres nyhedsbrev for december 2023 - se nyhedsbrevet her.

Faktaark: Fosforfiltre – Hvorfor? 
Filtersystemerne som indgår i FosLav projektet, består udelukkende af allerede kendte og anvendte teknologier. Disse teknologier er således dobbeltporøse filtre (DPF) fra WaterCare Aps, elektroflokuleringsenheder fra Bio-Aqua A/S, sorbent filtre fra DiaPure AB og biokulfiltre. 

Følgegruppemøde med felttur til filter i Vejrumbro 
Notat om følgegruppemøde med felttur til filteranlæg i Vejrumbro den 17. april 2023.

Følgegruppemøde den 15. november 2023
SEGES Innovation afholdt den 15. november et digitalt følgegruppemøde - se notat fra mødet.

Hvad er status på fosforproblematikken i lavbundsjorder?
Faktaark der beskriver, hvor mange af de projekter der tidligere fik afslag pga. fosfor, nu kan tages op igen pga. nyt P-regneark.

Opdatering af LI artiklen: Fosforfilter- et muligt fremtidigt drænvirkemiddel?
Det samlede fosfortab fra danske landbrug blev i 2020 estimeret til omtrent 683 ton pr. år af Aarhus Universitet. Samtidig er Landbrugsstyrelsen i 2023 gået i gang med at undersøge, hvordan de fremadrettet kan arbejde med etableringen af fosforvirkemidler. Derfor forventes det, at netop reguleringen af fosfor vil få særlig opmærksomhed i de kommende år.

P-regnearket og dets indflydelse på vådlægningsprojekter
Her kan du læse om, hvilken indflydelse P-regnearket og dets mange opdateringer har haft for realiserbarheden af vådlægningsprojekter.