Virushåndtering

Projektansvarlig: Elisabeth Okholm Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at øge andelen af besætninger, der er fri for PRRS-virus. Målet ved udgangen af 2025 er, at andelen af besætninger, der er deklarerede PRRS-antistofnegative, er øget. For at opfylde formålet med projektet er der brug for en koordinerende indsats og understøttende forskning og udvikling inden for flere områder.

Forskningsmål: Opnå viden om smittedynamik og immunitetsopbygning mod PRRS virus og Influenza A virus, validering af prøvemateriale og anvendelse af vacciner.

Udviklingsmål: Kortlægning af smittespredning og risikofaktorer for introduktion af PRRS inkl. løbende opdatering af risikoprofiler for besætninger og regioner.

Der udvikles et interaktivt GIS-baseret overvågningsværktøj, hvor det vil være muligt at overvåge forekomsten af PRRS i tid og sted. Alle besætninger skal have fastlagt status for PRRS fra 2023, hvor det er lovpligtigt at skulle PRRS-antistof-deklareres. Denne viden gøres tilgængelig i overvågningsværktøjet. PRRS kan spredes med vinden og GIS-kortet forventes derfor at blive et centralt værktøj for de lokale aftaler om sanering for PRRS i et område. GIS-kortet vil være tilgængeligt fra 2022, og vil løbende blive videreudviklet frem til 2025.
Det forventes at op imod halvdelen af grisepraktiserende dyrlæger vil anvende værktøjet i forbindelse med PRRS områdesaneringer.

Projektet opbygger en database over genomsekvenser af PRRS-virus isoleret fra smittede besætninger. Viden om slægtskab mellem islolater vil bidrage til smitteopsporing ved ny-smitte med PRRS. Genom-sekventering af isolerede PRRS-virus vil kunne afklare om en ny virus-variant er rekombineret fra kendte stammer, som det var tilfældet med Horsens-varianten. Databasen kan allerede fra 2023 bruges til at vise slægtskab over danske PRRS virus isolater, og fra 2025 inddrages i forbindelse med smitteopsporing, i det omfang, at der er isoleret virus fra besætningen.

Projektresultater:

AP1:

Fælles retningslinjer for PRRS-sanering
Artikel, Magasinet Gris, maj 2023.

Gilt introduction on Danish PRRSV-positive farms
Foredrag ved ESPHM

Gratis onlinekursus: Sådan gør du ved sanering for PRRS
Nyhed,Landbrugsinfo

Hvad er PRRS-virus?
Podcast

Håndtering af polte i 23 PRRS-positive besætninger
Artikel, Magasinet Gris, januar 2024

National PRRS-reduktion: Samarbejde på tværs er vigtig for succes
Nyhed, svineproduktion.dk

Podcast: Hvad er PRRS-virus
Nyhed fra svineproduktion.dk

Podcast: Hvad er PRRS-virus?
Notits, Magasinet Gris

The effects of the McRebel principles in the farrowing section
Foredrag ved DVHS

AP2:

Få styr på virus i soholdet
Foredrag ved Grisekongres

Gain control of virus in the sow herd
Foredrag ved Grisekongres 

Kender du McRebel?
Notits i Magasinet Gris, august 2023.

Immunisering af polte mod influenza og PRRS i 23 sohold med påvist PRRS-virus
Introduktion af polte i 23 PRRS-virus positive sohold blev undersøgt fra juli 2021 til oktober 2022. I de fleste sohold blev poltene vaccineret med vaccine baseret på modificeret levende virus (MLV) mod PRRS og inaktiveret vaccine mod influenza A. Erfaring nr. 2306.

Når PRRS skal sættes på porten
Foredrag ved Grisekongres

Omtale af podcast-serie om influenza i nyhed

Podcast-serie om influenza

PRRS smitter med kanyler
Notits, Magasinet Gris, juni 2023.

PRRS-virus i spytprøver
Notits, Magasinet Gris maj 2023.

Sådan forbereder du dig på influenzasæsonen i grisestalden
Artikel på Landbrugsinfo

Tjek for PRRS i farestalden
Notits i Magasinet Gris, marts 2023.

AP3:

Anbefalinger for udtagning, opbevaring og forsendelse af prøvematerialer til undersøgelse for PRRSV ved PCR
Notat 2217 opdateret marts 2023.

Effects of boost vaccination with inactivated PRRSV vaccines
Poster ved ESPHM

Gratis onlinekursus til jeres medarbejdere - Når I sanerer for PRRS
PRRS-smitten kan reduceres ved at bryde dens smitteveje. Det kan kræve nye arbejdsgange og et nyt mindset. Magasinet Gris, november 2023.

Immunsvar hos søer og gylte efter vaccination med inaktiverede vacciner mod PRRS (Prime-boost)
Efter boostvaccination med inaktiveret PRRS-vaccine i fire besætninger, hvor poltene vaccineres med PRRS MLV-vaccine, blev den gennemsnitlige ELISA titer signifikant øget hos søer i alle besætninger og hos gylte i to besætninger, men der kunne ikke påvises en beskyttende effekt af vaccinationerne, fordi niveauet af neutraliserende antistoffer ikke blev øget. Meddelelse nr. 1292.

Ved delsanering for PRRS skal der være styr på smitten i farestalden
Nøglen til en succesfuld sanering er at efterleve reglerne for smittestop. Vigtigst er sektioneret drift og at flytte så få grise som muligt. Magasinet Gris, specialudgave.

AP4:

Besætninger beliggende nær store veje har ikke højere forekomst af PRRS
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der ikke kan påvises en signifikant sammenhæng mellem besætningens deklarerede PRRS-status og besætningens placering nær en stor vej. Notat nr. 2313.

Besætninger ved storeveje har ikke højere forekomst af PRRS
Vi undersøgte, om der er flere besætninger med PRRS-positiv status blandt besætninger beliggende nær en stor vej, sammenlignet med besætninger beliggende længere væk. Artikel i Magasinet Gris, juli 2023.

Flyer: Spørgeskema til PRRS-smittespredningsmodel

Ingen PRRS-smitte fra biogas-fællesanlæg
Biomasse fra biogasfællesanlæg udgør ikke en risiko. PRRS-smitte via luft i transportvogne kan forebygges ved at undgå direkte kørsel mellem to grisebesætninger. Magasinet Gris, marts 2023.

PRRS reduction - update on epidemiological studies
Foredrag ved DVHS

PRRS-prøver til PCR må IKKE blive varme
Artikel, Magasinet Gris

Sekvensanalyse af PRRS - hvorfor er det vigtigt?
En sekvensanalyse kan fortælle, om det er et PRRS-virus, som tidligere er fundet i besætningen, eller det er en ny variant, som har smittet besætningen. Sekvensanalysen er gratis. Artikel i Magasinet Gris, marts 2023.

AP5:

Forekomsten af PRRS i Danmark ved årsskiftet 2022/2023
Den nationale reduktionsstrategi for Porcin Reproduktions- og Respirations Syndrom (PRRS) fra 2022 foreslår et krav om PRRS-deklaration i danske grisebesætninger med mere end 10 søer eller 100 grise totalt. På grund af risiko for lokal smitte med PRRS blandt andet via luften, er det nødvendigt med lokale initiativer for at reducere udbredelsen af PRRS. Notat nr. 2306.

PRRS-model skal vise årsager til smittespredning
For at forstå smittevejene for PRRS vil Københavns Universitet (KU) i samarbejde med Seges Innovation udvikle en smittespredningsmodel. Forskerne beder besætningsejere
om hjælp. Magasinet Gris, marts 2023.

PRRS-status efter det første år
Efter lancering af PRRS-reduktionsstrategien i maj 2022 har der været stor tilslutning til at få sin besætning PRRS-deklareret. Magasinet Gris, marts 2023.

Regionsinddeling af dansk griseproduktion
Formålet med dette notat er at lave en faglig indstilling til regionsinddeling af Danmark i forhold til grisebesætningernes geografiske beliggenhed. En regionsinddeling af Danmark med udgangspunkt i grisebesætningernes beliggenhed vil kunne bruges til at give et overblik over den geografiske udbredelse af eksempelvis sygdomme som PRRS. Notat nr. 2305.

Spatial distribution of PRRS in Denmark
Poster ved ESPHM

Vejledning i brug af PRRS-kortet

Øvrigt:

Beskyt grisene mod influenza - husk vaccination
Nyhed, svineproduktion.dk

Grafik af stand på Grisekongres 2023

Ingen risiko for PRRS-smitte ved gylleudbringning
Nyhed, svineproduktion.dk

Nyt onlinekursus: Sådan gør du ved sanering for PRRS-virus
Nyhed, svineproduktion.dk

Online kursus - sådan sanerer du for PRRS
Video

Poster: Smittestop i farestalden
Til udlevering ved Grisekongres 

Poster: Smittestop i smågrisestalden
Til udlevering ved Grisekongres

PRRS-model skal vise årsager til smittespredning
Artikel, Landbrugsinfo

Se PRRS-status i dit lokalområde
Artikel, Landbrugsinfo

Sekvensanalyse af PRRS - hvorfor er det vigtigt?
Nyhed, svineproduktion.dk

SoMe-opslag i projektet

Ungarn har udryddet PRRS-virus
Notits, Magasinet Gris, marts 2023.

Vejledning: Udtagning, opbevaring og forsendelse af PF-prøver til PCR for PRRS

Vejledning: Udtagning, opbevaring og forsendelse af spytprøver til PCR for PRRS

Omtale af projektet i andre medier:

Influenza-sæsonen er begyndt - forebyg smitten
Omtale i Effektivt Landbrug

Nyt PRRS-kort: Mest PRRS-smitte i Jylland og på Bornholm
Omtale i Maskinbladet