Virushåndtering

Projektansvarlig: Elisabeth Okholm Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at øge andelen af besætninger, der er fri for PRRS-virus. Målet ved udgangen af 2025 er, at andelen af besætninger, der er deklarerede PRRS-antistofnegative, er øget. For at opfylde formålet med projektet er der brug for en koordinerende indsats og understøttende forskning og udvikling inden for flere områder.

Forskningsmål: Opnå viden om smittedynamik og immunitetsopbygning mod PRRS virus og Influenza A virus, validering af prøvemateriale og anvendelse af vacciner.

Udviklingsmål: Kortlægning af smittespredning og risikofaktorer for introduktion af PRRS inkl. løbende opdatering af risikoprofiler for besætninger og regioner.

Der udvikles et interaktivt GIS-baseret overvågningsværktøj, hvor det vil være muligt at overvåge forekomsten af PRRS i tid og sted. Alle besætninger skal have fastlagt status for PRRS fra 2023, hvor det er lovpligtigt at skulle PRRS-antistof-deklareres. Denne viden gøres tilgængelig i overvågningsværktøjet. PRRS kan spredes med vinden og GIS-kortet forventes derfor at blive et centralt værktøj for de lokale aftaler om sanering for PRRS i et område. GIS-kortet vil være tilgængeligt fra 2022, og vil løbende blive videreudviklet frem til 2025.
Det forventes at op imod halvdelen af grisepraktiserende dyrlæger vil anvende værktøjet i forbindelse med PRRS områdesaneringer.

Projektet opbygger en database over genomsekvenser af PRRS-virus isoleret fra smittede besætninger. Viden om slægtskab mellem islolater vil bidrage til smitteopsporing ved ny-smitte med PRRS. Genom-sekventering af isolerede PRRS-virus vil kunne afklare om en ny virus-variant er rekombineret fra kendte stammer, som det var tilfældet med Horsens-varianten. Databasen kan allerede fra 2023 bruges til at vise slægtskab over danske PRRS virus isolater, og fra 2025 inddrages i forbindelse med smitteopsporing, i det omfang, at der er isoleret virus fra besætningen.

Projektresultater:

AP2: Omtale af podcast-serie om influenza i nyhed

AP2: Tjek for PRRS i farestalden
Notits i Magasinet Gris, marts 2023.

AP3: Anbefalinger for udtagning, opbevaring og forsendelse af prøvematerialer til undersøgelse for PRRSV ved PCR
Notat 2217 opdateret marts 2023.

AP4: Flyer: Spørgeskema til PRRS-smittespredningsmodel

AP4: Ingen PRRS-smitte fra biogas-fællesanlæg
Biomasse fra biogasfællesanlæg udgør ikke en risiko. PRRS-smitte via luft i transportvogne kan forebygges ved at undgå direkte kørsel mellem to grisebesætninger. Magasinet Gris, marts 2023.

AP4: Sekvensanalyse af PRRS - hvorfor er det vigtigt?
En sekvensanalyse kan fortælle, om det er et PRRS-virus, som tidligere er fundet i besætningen, eller det er en ny variant, som har smittet besætningen. Sekvensanalysen er gratis. Artikel i Magasinet Gris, marts 2023.

AP5: Forekomsten af PRRS i Danmark ved årsskiftet 2022/2023
Den nationale reduktionsstrategi for Porcin Reproduktions- og Respirations Syndrom (PRRS) fra 2022 foreslår et krav om PRRS-deklaration i danske grisebesætninger med mere end 10 søer eller 100 grise totalt. På grund af risiko for lokal smitte med PRRS blandt andet via luften, er det nødvendigt med lokale initiativer for at reducere udbredelsen af PRRS. Notat nr. 2306.

AP5: PRRS-model skal vise årsager til smittespredning
For at forstå smittevejene for PRRS vil Københavns Universitet (KU) i samarbejde med Seges Innovation udvikle en smittespredningsmodel. Forskerne beder besætningsejere
om hjælp. Magasinet Gris, marts 2023.

AP5: PRRS-status efter det første år
Efter lancering af PRRS-reduktionsstrategien i maj 2022 har der været stor tilslutning til at få sin besætning PRRS-deklareret. Magasinet Gris, marts 2023.

AP5: Regionsinddeling af dansk griseproduktion
Formålet med dette notat er at lave en faglig indstilling til regionsinddeling af Danmark i forhold til grisebesætningernes geografiske beliggenhed. En regionsinddeling af Danmark med udgangspunkt i grisebesætningernes beliggenhed vil kunne bruges til at give et overblik over den geografiske udbredelse af eksempelvis sygdomme som PRRS. Notat nr. 2305.

AP5: Vejledning i brug af PRRS-kortet

Øvrigt:

Ungarn har udryddet PRRS-virus
Notits, Magasinet Gris, marts 2023.

Omtale af projektet i andre medier:

Influenza-sæsonen er begyndt - forebyg smitten
Omtale i Effektivt Landbrug

Nyt PRRS-kort: Mest PRRS-smitte i Jylland og på Bornholm
Omtale i Maskinbladet