SowEmis

Projektansvarlig: Michael Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at udvikle stalde og gyllesystemer til løse diegivende søer, hvor der både kan opnås en høj dyrevelfærd for so og pattegrise samt en lav emission af ammoniak, lugt og metan sammenlignet med stalde med et normalt gyllesystem. Målet er at generere ny viden i forhold til staldklima, management og stidesign, således der kan opnås minimal gødningsafsætning på det faste gulv i stier med løsgående diegivende søer. Desuden er målet udvikling og implementering af lav-emissionsgyllekummer med en lille fordampningsoverflade og en minimal gyllemængde til farestalde med løse søer. De væsentligste klimagasser fra husdyrproduktion er metan og lattergas, idet 1 kg metan og 1 kg lattergas har en drivhuseffekt på henholdsvis 28 kg og 265 kg CO2. Særligt metan er den store emissionsfaktor fra stalde og gødningslagre, og dannes af bakterier ud fra foderets og gyllens kulstofforbindelser under iltfrie forhold. Op til 80 % af metan fra griseproduktionen dannes i gyllen. Lav-emissionsgyllekummer har således et stort potentiale i forhold til at reducere emissionen af specielt metan fra grisestalde.

Projektresultater:

AP4:

Emissionsmålinger i forsøg og fuldskalatest
Artikel, Magasinet Gris februar 2024

Miljøsystem til farestier med løse søer viser lovende resultater
Nyhed, svineproduktion.dk, februar 2023