Reduceret emission af klimagasser og ammoniak fra griseproduktion

Projektansvarlig: Michael Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at dokumentere og reducere emissioner af klimagasser, lugt og ammoniak fra stald og lager. Det opnås ved at gennemføre udviklings- og afprøvningsopgaver vedrørende: Måling af metanemission fra gylleforsuret slagtegrisestald samt fra gyllelager med forsuret gylle Måling af det reducerede elforbrug ved at gyllekøle med ”Miljøkit” fra Klimadan Forstærkning af datagrundlaget for lugt-, ammoniak- og metanemission fra sostalde med løsgående søer Måling af metanemissionen fra stald og gyllelagre ved typiske råvaresammensætninger af foder Projektet består af fem arbejdspakker, hvor der gennemføres måling af metanemission fra stald og gyllelagre ved typiske råvaresammensætninger af foder. Datagrundlaget for metan-, lugt- og ammoniakemission fra farestalde med løsgående og fikserede søer forstærkes. Derudover måles forskellige temperatur- og ventilationsforhold i drægtighedsstalde med henblik på en opdatering af ventilationsnormerne. Energibesparelse i forbindelse med gyllekøling undersøges. Metanreduktionseffekten fra stald og lager fra stalde med gylleforsuring undersøges. Den vigtigste drivhusgasudledning fra stald og lager er metan, og denne udledning er i dag hovedsaglig fastsat ud fra modelberegninger. Ugentlig udslusning af gylle fra stalde forventes at kunne bidrage med 4.000 tons sparet CO2e fra stalden pr. år pr. 100.000 stipladser, det implementeres i. Denne effekt vil blive forstærket, når hyppig udslusning kombineres med gyllekøling. Projektet vil bidrage til at dokumentere, at gylleforsuring reducerer klimagasudledningen med 70 % fra stald og lager, hvilket vil bidrage med 50.000 tons CO2e ved den forventede udbredelse på 4,7 % af stipladserne i 2030.

Projektresultater:

AP5:

Foderets indflydelse på slagtegrisens klimaaftryk
Indlæg afholdt ved Fodringsseminar 2024