Fremtidens slagtegrisestald 2025

Projektansvarlig: Torben Jensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at videreudvikle stalde til slagtegrise med fokus på klimaaftryk, bæredygtighed og dyrevelfærd. Fremtidens slagtegrisestalde skal både sikre høj produktivitet og dyrevelfærd, men samtidig også være bæredygtige og sikre en lav emission. Der arbejdes derfor både med nytænkning af selve konstruktionen og materialevalg til råhuset (AP1), nye gødningssystemer, der kan håndtere halm (AP3) samt ændret udformning af stierne (AP2). For at kunne tilgodese grisenes adfærd og personalets arbejdsforhold er det relevant at dokumentere fordele og ulemper ved større flokke af grise end i traditionelt byggeri (AP4). Til at generere ny viden arbejdes der metodemæssigt med både sammenlignende afprøvninger, erfaringsindsamling og formidling via digitale medier. Nye klimavenlige materialer og konstruktioner vil fremtidssikre dansk staldbyggeri. Når nye stalde opføres, vil denne viden kunne indgå og dermed blive implementeret. Viden opnået i dette projekt vil belyse, hvilke effekter det er muligt at opnå via materialevalg og konstruktionsløsninger. Produktionssikre stalde og stiindretning, hvor grise opstaldes i større flokke med en stor andel fast gulv, vil sikre en god produktivitet og dyrevelfærd samt lavt ressourceforbrug og mindre miljøbelastning. Denne viden kan både implementeres i renovering og nybyggeri af stalde til slagtegrise. Optagelse af linespil på Miljøstyrelsens Teknologiliste, hvor effekten på ammoniak og lugt er dokumenteret, vil bidrage til, at landmanden kan anvende linespilsanlæg i forbindelse med miljøgodkendelsen og det derved kan implementeres i nye stalde. Derved opnås en markant metanreduktion fra staldene.

Projektresultater:

AP1:

CO2-reduceret beton i landbrugsbyggeri
Notat nr. 2404: Nye cementtyper, hvor klinker erstattes med kalcineret ler og kalkfiller, kan sammen med den efterfølgende produktion af beton, reducere den nuværende CO2-udledning med ca. 20 pct. Dette vil også gælde store dele af betonkonstruktioner i et landbrugsbyggeriet, men der er behov for test af både færdigbeton og betonvarer, da disse udsættes for et aggressivt miljø (syre, ammoniak).