Lær af verdens største forsøgsareal

Projektansvarlig: Mette Kramer Langgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at forbedre landmandens indtjening ved at skabe værdi af de store mængder data, som landmanden selv og resten af landbrugserhvervet producerer.

Målet er at indsamle data fra de forskellige kilder og via statistiske metoder finde nye sammenhænge mellem dyrkningsinput og -output, som direkte kan fremme udbytte og kvalitet i den enkelte mark.

Dansk landbrug står overfor nye muligheder for at skabe værdi ud af data og levere på udvalgte klimamålsætninger. Ved at anvende hele Danmark som forsøgsareal, kan performance, robusthed over for miljø/klima og effekt af timing og management undersøges i bl.a. græsblandinger samt majs- og hvedesorter. Dette minimerer behovet for dyre markforsøg.

Ud fra nye udbytte- og kvalitetsdata produceres beregningsmetoder for kvælstofeffektivitet og -overskud fra henholdsvis handels- og husdyrgødning, hvilket understøttes af statistiske analyser som formidles i vejledninger m.m.

Den nye udbytteprognose i vinterhvede udbygges med data fra flere vækstsæsoner og jordtyper, så nøjagtigheden af prædiktionen kommer ned på et niveau, hvor landmanden kan regulere kvælstoftildelingen på marken i indeværende år. Der laves en POC på et feedback system, som sikrer at udbytter fra efterfølgende sæsoner automatisk inkluderes i prognosen fremover. Der afholdes en temadag for landmænd og interessenter, og ny viden indhentes fra international konference i præcisionsjordbrug.

Der udvikles ligeledes en prototype, hvorigennem leverandører af udsæd, gødning og kemi kan registrere sortimentet af produkter med dokumentation af f.eks. klimaaftryk og næringsstofindhold, så landmanden kan benytte listen af produkter i sit management program, som dokumentation for klimaaftryk, sporbarhed osv. Projektet vil effektivisere planteproduktionen ved at levere ny viden og anbefalinger målrettet tilpasning af sortsvalg, gødnings- og dyrkningsstrategi til de varierende forhold som findes på tværs af geografi, jordtype og vejrforhold. Samlet set vil projektet føre til en reduceret klimabelastning på ca. 21.000 tons CO2-ækv svarende til 26 kg CO2 pr. ha årligt.

Projektresultater:

AP1

Bestemmelse af kløverandel ved brug af satellitdata
Præsentation ved DLF Græsmarkskonference 12. oktober for rådgivere og firmafolk

 

AP2

Udbytteforudsigelse i vinterhvede ved brug af machine learning
Kort sammendrag af de vigtigste konklusioner 

Udbytteforudsigelse i vinterhvede ved brug af machine learning
Rapport om validering af udbytteprognosen i vinterhvede med data fra seks vækstsæsoner 

Udbytteprognosen i vinterhvede
Fortælling om, at udbytteprognosen er opdateret til gavn for brugere af vores digitale platform. Opslag og video på Facebook, SEGES i marken, maj 2023

Yield prediction in winter wheat using machine learning 
Artikel, som er accepteret og publiceret (i abstract book) ved den Europæiske konference i Præcisions Jordbrug (ECPA)

Yield prediction in winter wheat using machine learning; improving implemented farm management tool 
Præsentation ved den Europæiske konference i præsisionsjordbrug (ECPA) i juli 2023

 

AP3

Analyse af gødningseffekter af handels- og husdyrgødning ved brug af digitale registreringer af gødningstildeling og udbytter
Rapport udgivet 28. november 2023

Brug proteinprocenten til at optimere næste års gødskningsstrategi
Hvordan proteinprocenten kan bruges til at tilpasse N-mængde fremover. Baseret på forsøg. Artikel på LandbrugsInfo. 

Gylle til vårsæd
Gylle kan udbringes til vårsæd før såning eller efter fremspiring. Valget har indvirkning på den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også indflydelse på kvælstofudnyttelsen af den udbragte gylle.

Gødningsfaglige emner
Gødningseffektiviteten af afgasset biomasse afhænger af de biomasser, der benyttes på biogasanlæggene

Kun ringe sammenhæng mellem kornudbytte og gødningstilførsel i online registreringer
En analyse af over 17.000 registreringer af udbytte og gødningstilførsel i Dansk Mark Database viser kun en ringe sammenhæng. Bedre registreringer vil på sigt kunne skabe værdi for landmanden. Rapport udgivet på LandbrugsInfo, november 2023

 

AP4

Hvordan kan landmandens leverandører bidrage til bedre registreringer på markniveau?
Analyse