Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorde

Projektansvarlig: Frank Bondgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sænke drivhusgasudledningen fra kulstofrige landbrugsjorde, som vurderes til at udgøre godt 20% af landbrugets samlede udledning. Målet er at etablere samarbejdsplatforme med landmænd og lokale interessenter, ved præcisering af klimaeffekterne og hydrologi samt ved at klarlægge økonomiske muligheder og konsekvenser for landmænd.

Der skabes Living Labs, som er innovative platforme for lokale interessenter i et landskab. Her identificeres behov, afprøves løsninger, valideres resultater og implementeres foranstaltninger. Der etableres Living Labs flere steder i landet med hovedfokus på udtagning af kulstofrige landbrugsjorde. Viden fra projektets arbejdspakker inddrages i arbejdet i de lokale Living Labs. Den nyeste nationale og internationale forskning følges og formidles. Der foretages litteraturstudie med særlig fokus på før og efter emissioner af klimagasser. Der deltages i nationale og internationale konferencer. Der udarbejdes anvisninger til fremme af natur og biodiversitet på kulstofrige landbrugsjorde. Vidensgrundlaget omkring hydrologiske og klimamæssige effekter ved udtagning af kulstofrige landbrugsjorde styrkes, og der foretages erfaringsindsamling gennem bl.a. casestudier på udvalgte lokaliteter. Derudover undersøges det, hvordan der opnås størst mulig reduktion i kvælstofudledningen ved udtagning og vådlægning af de kulstofrige landbrugsjorder.

For at sikre et overblik, og at korrekte data anvendes i rådgivningsindsatsen, udbygges der en interaktiv platform med flere funktioner i relation til klimaindsatsen. Denne platform skal fungere som et værktøj for de lokale rådgivere i deres samarbejde med lodsejerne.

Med udgangspunkt i nuværende landbrugsordninger kan der som minimum forventes en klimaeffekt på 10-13 ton CO2 for hver hektar kulstofrig landbrugsjord, der udtages.

Projektresultater:

AP1

Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder
Brochure opdateret med nye ammoniakregler, Engangserstatnninger og Grundbetaling. November 2023

Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder
Brochure opdateret med nye ammoniakregler, Engangserstatnninger og Grundbetaling. Opdateret på LandbrugsInfo, november 2023

Høst af biomasse på lavbundsjorder - next step efter udtagning
Living Labs møde ved Sagro 12. juni 2023

HØSTTEK styregruppemøde
Høst af biomasse på kulstofrige landbrugsjorder

Innovationsworkshop – Klimatorium, Fjordland & SEGES Innovation
Program detaljeret.

Innovationsworkshop – Klimatorium, Fjordland & SEGES Innovation
Miljø- og klimaindsatsen på lavbundsjorde

Innovationsworkshop - Velas
Miljø- og klimaindsatsen på lavbundsjorde.

Intern innovation om samarbejde og udnyttelse af kulstofrige landbrugsjorder
Samarbejde mellem hovedinteressenter/aktører, som repræsenterer vandmiljø, drikkevand, klima, natur, landbrugsproduktion/økonomi

Jordfordeling i vand og klimaprojekter - Plan22+ på Mors
Efteruddannelse af 11 lodsejer-ambassadører på Mors i Plan22+ projektet. Samarbejde med Morsø kommune, landbrugsråd ved Fjordland og udtagningskonsulent ved Fjordland om udtagning af lavbundsjorder på hele Mors. Præsentation om udtagning af lavbundsjorder på Plan22+ workshop på Mors

Kvælstof- og klimaeffekter i kulstofrige landbrugsjorder
Efteruddannelse af 11 lodsejer-ambassadører på Mors i Plan22+ projektet. Samarbejde med Morsø kommune, landbrugsråd ved Fjordland og udtagningskonsulent ved Fjordland om udtagning af lavbundsjorder på hele Mors. Præsentation om udtagning af lavbundsjorder på Plan22+ workshop på Mors

Møde med ekspertgruppen som står for udtagningen af lavbundsjorde
Multifunktionel anvendelse af lavbundsjorde

Møde i Horizon Europe og Natioons
Mission Living Labs og Carbon farming. Vådlægning og kulstoflagring.

Nyttige genveje til Oplands- og Udtagningskonsulenter
Find en samling af nyttige links omkring projekter med vådområder, lavbundsjorder og Klima-Lavbund. Du finder f.eks. genveje til viden om udtagning af landbrugsjorder, processen i vådområde- eller lavbundsprojekter, nyttige kontakter, overblik over ordninger, jura, økonomi og meget mere.

Sagro. Living labs med kulstofrig landbrugsjord og biogas?
Afrap. Efterår, Karen Thomassen

Workshop med 125 jordbrugsteknologer den 8. februar
Drift af lavbundsjorde.

Workshop med 125 jordbrugsteknologer den 8. februar
Program

 

AP2

Administrative byrder påvirker landbrugeres vilje til at udtage lavbundsjord
Undersøgelse gennemført som bacheloropgave af Statskundskabsstuderende Dag Christian Falk på Københavns Universitet

Invitation til webinar: Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder 
Deltag i webinaret den 8. december 2023 kl. 10.00, hvor du får dugfriske resultater fra Promilleprojektet ’Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder’. Bliv klogere på den reelle klimaeffekt og, hvilken påvirkning det har på biodiversiteten, økonomi mm.

Konferencen “4 per 1000”
Med fokus på klimaindsatsen i relation til forskning, rådgivning og landmændenes praktiske erfaring med jordens sundhed. Dyrkningsformer og regenerativt landbrug.

Kort & godt om udtagning af landbrugsjord
Pixibog 

Rapporten "A review of greenhouse gas emissions from restored agricultural peatlands" 
Klimaeffekten undersøges gennem et litteraturstudie af emissioner fra dyrkede, drænede kulstofrige jorde, og kulstofrige jorde udtaget fra landbrugsdrift. Skrevet som rapport, men afventer mulig videnskabelig publicering.

Workshop med spørgeundersøgelse om barrierer og motivationsfaktorer i udtagningen af 100.000 hektar kulstofrige landbrugsjorder
Referat fra workshop med spørgeundersøgelse om barrierer og motivationsfaktorer i udtagningen af 100.000 hektar kulstofrige landbrugsjorder

Workshop med spørgeundersøgelse om barrierer og motivationsfaktorer i udtagningen af 100.000 hektar kulstofrige landbrugsjorder
Program: møde med seks lodsejere på SEGES den 21. november om deres syn på deres egen udfordringer i udtagningen af de kulstofrige landbrugsjorder

 

AP3

Biodiversitet i lavbundsprojekter
Oplæg på workshop med landmænd om biomassehøst 

Facebook-opslag
Opslag og video på "SEGES i marken", 2023

Fransk inspiration til mere biodiversitet i udtagningsprojekter
Artikel om erfaringer fra studietur til Toulouse, om hvordan man kan indarbejde hensyn til biodiversitet i lavbundsprojekter

Video: AU-forsker: Sådan forvalter man naturen i nye lavbundsprojekter. Hvordan skaber man god natur ved udtagning af landbrugsarealer?
Camilla Fløjgaard, forsker ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet fortæller her, hvordan du bedst forvalter biodiversitet i nye lavbundsprojekter. Hør konkrete råd til en mere naturlig græsning, og hvorfor tørveskrælning kan gøre en forskel.

 

AP4

Teknisk forundersøgelse for klima-lavbundsprojekter
Gennemgang på workshop for udtagningskonsulenter af tekniske faser i klima-lavbundsprojekter. Herunder eksempler på udbud af den tekniske forundersøgelse, tidsplan for udbudsprocessen, anlægsoverslag og tidsplan for etableringsfasen af de hydrologiske tiltag

 

AP5

Facebook-opslag
Opslag og video på "SEGES i marken", 2023

Lavbundsprojekt i Skals Ådal
Video på seges.tv

 

AP6

Workshop om jordfordeling ved Naturstyrelsen
"Workshop om jordfordelingsinstrumentet som virkemiddel til at ekstensivere omdriftsarealer og fremme sammenhængende rentable driftsenheder af naturarealer indenfor N2000. I den forbindelse ønsker Naturstyrelsen at undersøge, kvalificere, afprøve og facilitere nye tilgange til jordfordelingsplanlægning."