Lær af verdens største forsøgsareal

Projektansvarlig: Mette Kramer Langgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at forbedre landmandens indtjening ved at skabe værdi af de store mængder data, som landmanden selv og resten af landbrugserhvervet producerer.

Målet er at indsamle data fra de forskellige kilder og via statistiske metoder finde nye sammenhænge mellem dyrkningsinput og -output, som direkte kan fremme udbytte og kvalitet i den enkelte mark.

Dansk landbrug står overfor nye muligheder for at skabe værdi ud af data og levere på udvalgte klimamålsætninger. Ved at anvende hele Danmark som forsøgsareal, kan performance, robusthed over for miljø/klima og effekt af timing og management undersøges i bl.a. græsblandinger samt majs- og hvedesorter. Dette minimerer behovet for dyre markforsøg.

Ud fra nye udbytte- og kvalitetsdata produceres beregningsmetoder for kvælstofeffektivitet og -overskud fra henholdsvis handels- og husdyrgødning, hvilket understøttes af statistiske analyser som formidles i vejledninger m.m.

Den nye udbytteprognose i vinterhvede udbygges med data fra flere vækstsæsoner og jordtyper, så nøjagtigheden af prædiktionen kommer ned på et niveau, hvor landmanden kan regulere kvælstoftildelingen på marken i indeværende år. Der laves en POC på et feedback system, som sikrer at udbytter fra efterfølgende sæsoner automatisk inkluderes i prognosen fremover. Der afholdes en temadag for landmænd og interessenter, og ny viden indhentes fra international konference i præcisionsjordbrug.

Der udvikles ligeledes en prototype, hvorigennem leverandører af udsæd, gødning og kemi kan registrere sortimentet af produkter med dokumentation af f.eks. klimaaftryk og næringsstofindhold, så landmanden kan benytte listen af produkter i sit management program, som dokumentation for klimaaftryk, sporbarhed osv. Projektet vil effektivisere planteproduktionen ved at levere ny viden og anbefalinger målrettet tilpasning af sortsvalg, gødnings- og dyrkningsstrategi til de varierende forhold som findes på tværs af geografi, jordtype og vejrforhold. Samlet set vil projektet føre til en reduceret klimabelastning på ca. 21.000 tons CO2-ækv svarende til 26 kg CO2 pr. ha årligt.

Projektresultater:

AP1

Analyse af betydningen af høsttidspunkt i majs
En undersøgelse af majsdata for majsmarker i Dansk Markdatabase og Kvægdatabasen beskriver betydningen af høsttidspunktet i majs for udbyttet, kvaliteten af ensilage og mælkeproduktionen. Rapport udgivet december 2023

Analyse af betydningen af høsttidspunkt i majs
En undersøgelse af majsdata for majsmarker i Dansk Markdatabase og Kvægdatabasen beskriver betydningen af høsttidspunktet i majs for udbyttet, kvaliteten af ensilage og mælkeproduktionen. Artikel udgivet på LandbrugsInfo, december 2023

Bestemmelse af kløverandel ved brug af satellitdata
Præsentation ved DLF Græsmarkskonference 12. oktober for rådgivere og firmafolk

Betydning af flere dyrkningsforhold på udbyttet i vinterhvede
Artikel i "Landsforsøgene 2023", som viser hvilke datatyper (jordtype, sort, forfrugt, biomasse osv) der indgår i forudsigelsen af udbyttet i vinterhvede. 

Data for majsmarker i Dansk Markdatabase
Et udtræk af data for majsmarker i Dansk Markdatabase beskriver dyrkningen af majs i Danmark og effekter på udbyttet af landsdel, jordtype, sorter, fosfor i handelsgødning og sådato. Rapport udgivet december 2023 (forlængelse fra 2022)

Data for majsmarker i Dansk Markdatabase
Et udtræk af data for majsmarker i Dansk Markdatabase beskriver dyrkningen af majs i Danmark og effekter på udbyttet af landsdel, jordtype, sorter, fosfor i handelsgødning og sådato. Artikel udgivet på LandbrugsInfo, december 2023 (forlængelse fra 2022)

Estimation of legume proportion in clover grass
Rapport, der beskriver dataanalysen og modellen til forudsigelse af kløverandelen i græsmarker udelukkende baseret på satellitdata. December 2023

Evaluation of satellite data for estimation of legume proportion in clover grass
Artikel om bestemmelse af kløverandel i græsmarker som grundlag for omfodeling af gødning mellem marker. Artiklen er submitted til EGF konference 2024 i Holland.

Jordtype og forfrugt har betydning ved valg af hvedesort
En analyse af udbyttedata fra Dansk Markdatabase viser, at både jordtype og forfrugt har betydning ved valg af hvedesort. Nogle sorter klarer sig bedre på sandjord henholdsvis lerjord end andre, og tilsvarende er der forskel på hvordan sorterne klarer sig afhængigt af, om der er hvede eller raps som forfrugt. Artikel opdateret på LandbrugsInfo, december 2023

Monitering af udvintring af vinterhvedesorter på baggrund af biomassemålinger og markdata fra Dansk Markdatabase
Data fra Dansk Markdatabase (DMDB) er i denne analyse sammenholdt med biomassemålinger fra satellit for at undersøge om udvintring af vinterhvedesorter kan forudsiges på et tidligt tidspunkt i foråret

Muckup for præsentation af kløvermodel
Beskrivelse af kløvermodel på landmand.dk

Predicting Dry Matter in Maize fields Using Machine Learning
Rapport, der beskriver dataanalyse og model til forudsigelse af tørstofindholdet i majshelsæd på baggrund af satellitdata. December 2023

Satellitbestemt kløvermodel
Præsentation ved grovfoderkursus for mælkeproducenter i Agri Nord d. 7. december 2023

 

AP2

Ny udbytteprognose i vinterhvede
Præsentation for landmænd og konsulenter ved webinar 13. december 2023

Oprensning af udbyttedata fra markdatabasen
Der er udført en analyse af Proof of concept (POC) på et feedback system som illustrerer, hvordan udbytteregistreringer fra markdatabasen automatisk oprenses og inkluderes i udbytteprognosen fremover

Sådan har vi forbedret og udviklet udbytteprognosen i CropManager 
Præsentation ved Plantekongres, 11. januar 2024

Temadag om udbytteprognosen i vinterhvede
Landmænd og konsulenter kunne onsdag 13. december deltage i en workshop/webinar om udbytteprognosen i vinterhvede. Her fik de indblik i datagrundlaget for modeludvikling, hvor godt prognosen rammer udbyttet på marken m.m.  

Udbytteforudsigelse i vinterhvede ved brug af machine learning
Kort sammendrag af de vigtigste konklusioner 

Udbytteforudsigelse i vinterhvede ved brug af machine learning
Rapport om validering af udbytteprognosen i vinterhvede med data fra seks vækstsæsoner 

Udbytteprognosen i vinterhvede
Fortælling om, at udbytteprognosen er opdateret til gavn for brugere af vores digitale platform. Opslag og video på Facebook, SEGES i marken, maj 2023

Yield prediction in winter wheat using machine learning 
Artikel, som er accepteret og publiceret (i abstract book) ved den Europæiske konference i Præcisions Jordbrug (ECPA)

Yield prediction in winter wheat using machine learning; improving implemented farm management tool 
Præsentation ved den Europæiske konference i præsisionsjordbrug (ECPA) i juli 2023

 

AP3

Analyse af gødningseffekter af handels- og husdyrgødning ved brug af digitale registreringer af gødningstildeling og udbytter
Rapport udgivet 28. november 2023

Brug proteinprocenten til at optimere næste års gødskningsstrategi
Hvordan proteinprocenten kan bruges til at tilpasse N-mængde fremover. Baseret på forsøg. Artikel på LandbrugsInfo. 

Gylle til vårsæd
Gylle kan udbringes til vårsæd før såning eller efter fremspiring. Valget har indvirkning på den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også indflydelse på kvælstofudnyttelsen af den udbragte gylle.

Gødningsfaglige emner
Gødningseffektiviteten af afgasset biomasse afhænger af de biomasser, der benyttes på biogasanlæggene.

Kun ringe sammenhæng mellem kornudbytte og gødningstilførsel i online registreringer
En analyse af over 17.000 registreringer af udbytte og gødningstilførsel i Dansk Mark Database viser kun en ringe sammenhæng. Bedre registreringer vil på sigt kunne skabe værdi for landmanden. Rapport udgivet på LandbrugsInfo, november 2023

Yield and protein data from recent years can improve N-fertilization practices
Præsentation til Plantekongres, 11. januar 2024

 

AP4

Digital protokol/metode til registrering af udsædslager
Digital protokol til registrering af udsædslager , så landmanden kan koble de forskellige produkter på lageret med de marker, hvor produktet er anvendt. 

Dokumentation og klimaaftryk på primærproduktionen
Virksomheder i fødevareindustrien efterspørger i stigende grad dokumentation fra primærproduktionen. Få indblik i det nye digitale værktøj TraceIT, som giver landbrugsvirksomheder kontrol over egne produktionsdata. Artikel udgivet på LandbrugsInfo, december 2023

Hvordan kan landmandens leverandører bidrage til bedre registreringer på markniveau?
Analyse

Producentportal til leverandører af hjælpestoffer 
Beskrivelse af prototype af producentpotalen, hvor landmandens leverancdører kan registrere deres sortiment 

Sikker dataudveksling i landbruget
Præsentation for 29 landbrugselever fra Aalborg Tech College, 16. november 2023. De kommende landmænd høre om, hvordan vi sikre, at landmanden har kontrol over egne data. 

Værdien af dataregistrering
Rapport, udgivet december 2023