Succes med conservation agriculture (CA)

Projektansvarlig: Rasmus Emil Jensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at optimere dyrkningssystemet conservation agriculture (CA), så udbytterne opretholdes, og der skabes en mere frugtbar og dyrkningssikker jord med lavere energiforbrug og næringsstoftab. Målet er at udvikle CA gennem Landsforsøg med afprøvning af etableringsmetoder, gødsknings- og planteværnsstrategier, måling af udbytter og beregning af nettoøkonomien.

Aktiviteterne er inddelt i 5 arbejdspakker, som indeholder forskellige dyrkningsrelaterede emner omkring CAdyrkning. Der udføres Landsforsøg med forskellige etableringsmetoder, herunder afprøvning af skiveskærs- og tandskærs-såmaskiner ved forskellig stubhøjde. En god etablering kan være udfordret af afgrøderester og fast jord når der ikke jordbearbejdes, og er helt central for en god konkurrenceevne overfor ukrudt og en forudsætning for højt udbytte.

I forhold til målrettet planteværn i CA, gennemføres forsøg med fokus på strategier for græsukrudtsbekæmpelse, og der følges op på sygdoms- og skadedyrsforekomst i markdemonstrationer med hhv. traditionel etablering, direkte såning og CA. Forskellige udbringningsmetoder af gylle afprøves i forsøg, og kalkningsstrategier med hyppig tilførsel af lav kalkmængde afprøves. Beregninger af omkostningsfordelinger gennemføres for demomarker og for etablerede CA-brug.

Projektet indeholder effektive formidlingsaktiviteter, såsom erfaringsudveksling mellem landmænd og rådgivere, ved opstart af CA-erfagruppe og demonstrationsaktiviteter i marken. Effekterne af projektet er uvildig viden om CA under danske forhold, som skal sikre landmænd størst mulig succes med CA, dvs. størst mulige udbytter og lave omkostninger. CA mindsker risikoen for erosion, øger insektlivet i marken og indebærer større diversitet i sædskiftet. Jordens bæreevne og infiltrationsrate øges – og et nedsat brændstofforbrug har positiv klimaeffekt.

Projektresultater:

AP1

Artikel: Valg af såmaskine til Conservation Agriculture
SEGES undersøger over tre år hvilken såmaskinetype der passer bedst til forskellige jordtyper og etableringsforhold. Flere konklusioner overrasker!

Facebook: CA: Det ved vi nu om direkte såning på ler- og sandjord
Landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig fortæller om erfaringer fra tre års forsøg med såmaskiner og -teknik i conservation agriculture (CA).

Landsforsøgene: Sådybde og plantetal ved Conseration Agriculture
Forsøg på to lokaliteter med sådybde og plantetal

Sådybde og plantetal ved conservation agriculture
I 2023 er der lavet Landsforsøg med optimal sådybde og plantetal ved conservation agriculture 

Medlemsarrangement i food and biocluster

AP3

Artikel: Gylle til vårbyg i CA-systemer
I dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA) er der bl.a. et ønske om minimal jordbehandling. SEGES har sammenlignet udbyttet i vårbyg ved forskellige gylleudbringningsstrategier.  

Landsforsøgene: Forsøg med kalkstrategi i CA
Forsøgsresultater fra 3 forsøg med kalkningsstrategier i CA

 
AP4

Artikel i MARK, december bladet
Omtale af hovedresultater og perspektiver på dyrkningsmetoders markøkonomi

Artikel i Effektivt Landbrug: Tjen op til 963 kroner pr. hektar ved at gøre mindre
Conservation Agriculture er et begreb, der deler vandene. Nu har SEGES Innovation opstillet konkrete regneeksempler, som skal vise dyrkningsmetodens effekt på markøkonomien.

Driftsøkonomi ved conservation agriculture (CA) i forhold til dyrkning med pløjning
Der er gennemført beregninger af driftsøkonomi for to eksempler, henholdsvis en planteavlsbedrift med frøgræs og en bedrift med fokus på produktion af korn til grisefoder.

Landsforsøgene: Glyphosatstrategier i CA
Forsøgsresultater fra 2 forsøg med glyphosatstrategier i CA

Notat om beregning af markøkonomi for de forskellige dyrkningsmetoder i demomarker
Markøkonomien er her opgjort som indtægter fra salg af afgrøder, fratrukket stykomkostninger (= også kaldet dækningsbidrag) samt maskin- og arbejdsomkostninger (dækningsbidrag efter maskiner og arbejde) 

Notat om tjek af kalkuler
Der er tilpasset maskin- og arbejdsomkostninger for en række salgsafgrøder for dyrkning med pløjning og med direkte såning, Conservation Agriculture (CA) 

AP5

Facebook-opslag om markvandring/demo
Kom med i marken mandag 12. juni, og hør to landmænd fortælle om deres erfaringer med conservation agriculture

Indtryk og erfaringer fra studietur med fokus på pløjefri dyrkning og conservation agriculture
I september 2023 besøgte SEGES Innovation universiteter, landmænd og konsulenter i Canada og USA for at indsamle viden om pløjefri dyrkning og conservation agriculture. Turen gav mange indtryk og erfaringer, samt værdifulde kontakter til fremtidig udvikling af fagområdet Jord og Dyrkningssystemer.

Innovation on soil-tillage and a regenerative farming in a Danish context at Cornell University
Presentation

Innovation on soil-tillage and a regenerative farming in a Danish context at Penn State University
Presentation

Linkedin opslag 2023

LinkedIn opslag om tur (1) Planting green, lysimeter trails, widespread no-till, #soilhealth parameters, great innovative farmers, and research projects

LinkedIn opslag om tur (2) Visit at Cornell University resulted in a lot of good information on Soil Health Indicators and how to measure them 

Samarbejde med FRDK om Pløjefri konsulenter 
Status på erfagrupper opstartet i 2022

Status på reduceret jordbearbejdning og CA i Danmark
Årets resultater af CarbonFarm og Succes med CA

Studietur: Program for studietur USA-Canada
Plan for aktiviteter på studieturen til USA-Canada

Sådan får du succes med Conservation Agriculture (CA) – ny opdateret vejledning
Artikel: I projektet Succes med CA, støttet af Promilleafgiftsfonden, er der i 3 år arbejdet med at fremme og udvikle CA i Danmark. En ny vejledning samler op på resultaterne.

Såmaskinetyper til Conservation Agriculture
Præsentation om projektets resultater

Vejledning: Få succes med conservation agriculture i Danmark
Sådan får du en optimal overgang

Video:Succes med Conservation Agriculture (eventvideo)
I videoen hører du specialkonsulent i jord og dyrkningssystemer Rasmus Emil Jensen fortælle om projektet Succes med Conservation Agriculture. Han fortæller, hvorfor Conservation Agriculture er en interessant dyrkningsmetode og tager jer med til temadag i Haslev, hvor der blev vist flere eksempler på Conservation Agriculture dyrkningspraksis.

Workshop: Invitation til workshop om CA, Haslev 12. juni
Landmænd, konsulenter og andre interesserede inviteres i marken ved to progressive CA landmænd. Deltagerne indbydes til diskussion om muligheder og udfordringer.