Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorde

Projektansvarlig: Frank Bondgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sænke drivhusgasudledningen fra kulstofrige landbrugsjorde, som vurderes til at udgøre godt 20% af landbrugets samlede udledning. Målet er at etablere samarbejdsplatforme med landmænd og lokale interessenter, ved præcisering af klimaeffekterne og hydrologi samt ved at klarlægge økonomiske muligheder og konsekvenser for landmænd.

Der skabes Living Labs, som er innovative platforme for lokale interessenter i et landskab. Her identificeres behov, afprøves løsninger, valideres resultater og implementeres foranstaltninger. Der etableres Living Labs flere steder i landet med hovedfokus på udtagning af kulstofrige landbrugsjorde. Viden fra projektets arbejdspakker inddrages i arbejdet i de lokale Living Labs. Den nyeste nationale og internationale forskning følges og formidles. Der foretages litteraturstudie med særlig fokus på før og efter emissioner af klimagasser. Der deltages i nationale og internationale konferencer. Der udarbejdes anvisninger til fremme af natur og biodiversitet på kulstofrige landbrugsjorde. Vidensgrundlaget omkring hydrologiske og klimamæssige effekter ved udtagning af kulstofrige landbrugsjorde styrkes, og der foretages erfaringsindsamling gennem bl.a. casestudier på udvalgte lokaliteter. Derudover undersøges det, hvordan der opnås størst mulig reduktion i kvælstofudledningen ved udtagning og vådlægning af de kulstofrige landbrugsjorder.

For at sikre et overblik, og at korrekte data anvendes i rådgivningsindsatsen, udbygges der en interaktiv platform med flere funktioner i relation til klimaindsatsen. Denne platform skal fungere som et værktøj for de lokale rådgivere i deres samarbejde med lodsejerne.

 

Med udgangspunkt i nuværende landbrugsordninger kan der som minimum forventes en klimaeffekt på 10-13 ton CO2 for hver hektar kulstofrig landbrugsjord, der udtages.

Projektresultater:

AP1

Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder
Brochure opdateret med nye ammoniakregler, Engangserstatnninger og Grundbetaling. November 2023

Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder
Brochure opdateret med nye ammoniakregler, Engangserstatnninger og Grundbetaling. Opdateret på LandbrugsInfo, november 2023

Høst af biomasse på lavbundsjorder - next step efter udtagning
Living Labs møde ved Sagro 12. juni 2023

HØSTTEK styregruppemøde
Høst af biomasse på kulstofrige landbrugsjorder

Innovationsworkshop – Klimatorium, Fjordland & SEGES Innovation
Program detaljeret.

Innovationsworkshop – Klimatorium, Fjordland & SEGES Innovation
Miljø- og klimaindsatsen på lavbundsjorde

Innovationsworkshop - Velas
Miljø- og klimaindsatsen på lavbundsjorde.

Intern innovation om samarbejde og udnyttelse af kulstofrige landbrugsjorder
Samarbejde mellem hovedinteressenter/aktører, som repræsenterer vandmiljø, drikkevand, klima, natur, landbrugsproduktion/økonomi

Jordfordeling i vand og klimaprojekter - Plan22+ på Mors
Efteruddannelse af 11 lodsejer-ambassadører på Mors i Plan22+ projektet. Samarbejde med Morsø kommune, landbrugsråd ved Fjordland og udtagningskonsulent ved Fjordland om udtagning af lavbundsjorder på hele Mors. Præsentation om udtagning af lavbundsjorder på Plan22+ workshop på Mors

Juridisk guideline. Udarbejdelse af tillæg til eksisterende guideline på baggrund af erfaringer om juridiske udfordringer og løsningsforslag
Guide til lavbundsordning, klima-lavbundsordning og ordning for ekstensivering af græs. Opdateret på LandbrugsInfo

Klimafremskridt i Living Labs-demonstrationsområder Skals Å, Ulkær Mose og Plan22+ på Mors
Projektet ”Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder 2022-2024” har taget udgangspunkt i Living Lab-metoden i klimaindsatsen

Kvælstof- og klimaeffekter i kulstofrige landbrugsjorder
Efteruddannelse af 11 lodsejer-ambassadører på Mors i Plan22+ projektet. Samarbejde med Morsø kommune, landbrugsråd ved Fjordland og udtagningskonsulent ved Fjordland om udtagning af lavbundsjorder på hele Mors. Præsentation om udtagning af lavbundsjorder på Plan22+ workshop på Mors

Living labs og Velas med Thise Mejeri
Notat: Afrapportering efterår Eja Lund.

Møde med ekspertgruppen som står for udtagningen af lavbundsjorde
Multifunktionel anvendelse af lavbundsjorde

Møde i Horizon Europe og Natioons
Mission Living Labs og Carbon farming. Vådlægning og kulstoflagring.

Nyttige genveje til Oplands- og Udtagningskonsulenter
Find en samling af nyttige links omkring projekter med vådområder, lavbundsjorder og Klima-Lavbund. Du finder f.eks. genveje til viden om udtagning af landbrugsjorder, processen i vådområde- eller lavbundsprojekter, nyttige kontakter, overblik over ordninger, jura, økonomi og meget mere.

SAGRO Living labs med kulstofrig landbrugsjord og biogas?
Afrap. Efterår, Karen Thomassen.

Udtagning af lavbundsjorde er landskabsinnovation
Erfaringer fra udtagningskonsulenters arbejde viser, at der ofte er behov for et ”ekstra gear” i lavbundsjordernes udtagningsprocesser. Artikel på LandbrugsInfo, december 2023.

Workshop med 125 jordbrugsteknologer den 8. februar
Drift af lavbundsjorde.

Workshop med 125 jordbrugsteknologer den 8. februar
Program

 

AP2

Administrative byrder påvirker landbrugeres vilje til at udtage lavbundsjord
Undersøgelse gennemført som bacheloropgave af Statskundskabsstuderende Dag Christian Falk på Københavns Universitet

Facebookopslag 2023
Facebookopslag på "SEGES i marken"

Invitation til webinar: Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder 
Deltag i webinaret den 8. december 2023 kl. 10.00, hvor du får dugfriske resultater fra Promilleprojektet ’Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder’. Bliv klogere på den reelle klimaeffekt og, hvilken påvirkning det har på biodiversiteten, økonomi mm.

Konferencen “4 per 1000”
Med fokus på klimaindsatsen i relation til forskning, rådgivning og landmændenes praktiske erfaring med jordens sundhed. Dyrkningsformer og regenerativt landbrug.

Kort & godt om udtagning af landbrugsjord
Pixibog 

Notat med estimater på omkostninger ved kontrolleret dræning
Af: Michael Højholdt, Landskonsulent, SEGES Virksomhedsøkonomi

Notat: Møde på Mors med Realdania projektet Plan 22 - Ditte Olsen
Strategisk jordfordeling for hele Mors gennem samskabelse. Uddannelse af 11 lodsejerrepræsentanter. Samarbejde med Fjordland.

Notat: Møde på Mors med Realdania projektet Plan 22 - Frank Bondgaard
Strategisk jordfordeling for hele Mors gennem samskabelse. Uddannelse af 11 lodsejerrepræsentanter. Samarbejde med Fjordland. Jordfordeling i vand & klimaprojekter Plan22+ på Mors

Opdatering af rapport vedrørende incitament-strukturer, markedsmæssige perspektiver og estimering af klimaomkostninger
Denne arbejdsrapport samler op på delaktiviteter i gennemført i 2022 og 2023 i arbejdspakke 2 i projektet ”Klimaindsats på lavbundsjorde” støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Arbejdet fortsætter i 2024 og rapporten er derfor et udkast på baggrund af læring og erfaringer fra 2022 og 2023.

Podcast om udtagning 2 og 3
Mød Jens Jørgen fra Aalborg i anden episode og Gregers og Kragelund Mose i tredje episode

Rapporten "A review of greenhouse gas emissions from restored agricultural peatlands" 
Klimaeffekten undersøges gennem et litteraturstudie af emissioner fra dyrkede, drænede kulstofrige jorde, og kulstofrige jorde udtaget fra landbrugsdrift. Skrevet som rapport, men afventer mulig videnskabelig publicering.

Videoopslag 2023
Video 1: Jens Jørgen: "Jordfordeling kan gøre det hele meget bedre". Mød Jens Jørgen Andersen, som er landmand ved Aalborg. Video 2: Gregers om jordfordeling: "Der kommer ikke nogen overfra og bestemmer". Mød Gregers Kristensen, der er landmand ved Vejen og deltager som lodsejerrepræsentant i et jordfordelingsprojekt ved Kragelund Mose.

Vurdering af værditab på jord og produktionsanlæg ved udtagning af kulstofrig landbrugsjord
I landbruget er der en vigtig sammenhæng mellem jord, produktionsanlæg og produktion. Ved en realkreditmæssig vurdering og belåning af ejendommen vurderes disse elementer og der ses også på ejendommens samlede styrker og svagheder. F.eks. vurderes et sikkert harmoniareal og en høj selvforsyningsgrad med foder som en stor styrke.  

Workshop med spørgeundersøgelse om barrierer og motivationsfaktorer i udtagningen af 100.000 hektar kulstofrige landbrugsjorder
Referat fra workshop med spørgeundersøgelse om barrierer og motivationsfaktorer i udtagningen af 100.000 hektar kulstofrige landbrugsjorder

Workshop med spørgeundersøgelse om barrierer og motivationsfaktorer i udtagningen af 100.000 hektar kulstofrige landbrugsjorder
Program: møde med seks lodsejere på SEGES den 21. november om deres syn på deres egen udfordringer i udtagningen af de kulstofrige landbrugsjorder

Webinar: Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder 

 
 

AP3

Biodiversitet i lavbundsprojekter
Oplæg på workshop med landmænd om biomassehøst 

Naturpotentialet på udtaget lavbundsjorde
Rapport om hvordan naturen udvikler sig på lavbundsjorde som er udtaget af produktion

Facebook-opslag
Opslag og video på "SEGES i marken", 2023

Fransk inspiration til mere biodiversitet i udtagningsprojekter
Artikel om erfaringer fra studietur til Toulouse, om hvordan man kan indarbejde hensyn til biodiversitet i lavbundsprojekter

Video: AU-forsker: Sådan forvalter man naturen i nye lavbundsprojekter. Hvordan skaber man god natur ved udtagning af landbrugsarealer?
Camilla Fløjgaard, forsker ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet fortæller her, hvordan du bedst forvalter biodiversitet i nye lavbundsprojekter. Hør konkrete råd til en mere naturlig græsning, og hvorfor tørveskrælning kan gøre en forskel.

 

AP4

Fosforvirkemidler på kulstorige jorder
Artikel på LandbrugsInfo

Fosforvirkemidler på kulstorige jorder
Video: For mange udtagningsprojekter kan ikke gennemføres på grund af en for høj udledning af fosfor til vandmiljøet. Denne video gennemgår tre virkemidler som man kan gøre brug af for at nedsætte risikoen for fosforudledning til vandmiljøet således at flere projekter kan gennemføres. 

Manual til udarbejdelse af teknisk forundersøgelse i vådområdeprojekter
Manual til udarbejdelse af teknisk forundersøgelser er opdateret, herunder med 3 nye vejledninger til regneark

Opdatering af "Rapport om håndteringen af hydrologi- og klimaeffekt beregninger for et Klima-Lavbundsprojekt"
Opdatering af rapport om de hydrologi- og klimaeffekt beregninger der er lavet i forbindelse med den tekniske forundersøgelse i et af arbejdspakkens caseområder. I 2023 er rapporten blevet opdateret med de reelle beregninger og ikke blot antagelser fra en screening. Opdateret på LandbrugsInfo.

Rapport om håndteringen af hydrologi- og klimaeffektberegninger for et Klima-Lavbundsprojekt
Rapport - opdateret version, december 2023

Teknisk forundersøgelse for klima-lavbundsprojekter
Gennemgang på workshop for udtagningskonsulenter af tekniske faser i klima-lavbundsprojekter. Herunder eksempler på udbud af den tekniske forundersøgelse, tidsplan for udbudsprocessen, anlægsoverslag og tidsplan for etableringsfasen af de hydrologiske tiltag

 

AP5

Artikel om kvælstof og fosforfjernelse i Living Labs-område Skals Ådal
Artikel, der giver et generelt overblik over synergier i forhold til fjernelse af næringsstoffer, med beregnede estimater. 

Facebook-opslag
Opslag og video på "SEGES i marken", 2023

Kvælstoffjernelse ved vådlægning af kulstofrige landbrugsjorde
Artikel opdateret på LandbrugsInfo, 8. december 2023

Lavbundsprojekt i Skals Ådal
Video på seges.tv

Notat om kvælstof og fosforfjernelse i Living Labs-område Skals Ådal
Notat der giver et generelt overblik over synergier ift. fjernelse af næringsstoffer

AP6

Nyt tørvekort fra Aarhus Universitet på Landmand.dk
Aarhus Universitet har opdateret tørvekortet så der nu er 118.000 hektar tørvejord beliggende på landbrugsjord. Tørvejordsudpegningerne er afgørende i forhold til klimaindsatsen.

Strategisk kortlægning af den fremtidige klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder
Opgradering af de anvendte rettighedsmodeller for at styrke samarbejdet mellem landmænd og rådgivere i udtagningen af kulstofrige landbrugsjorder

Strategisk kortlægning af den fremtidige klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder
Udvidelse og automatisering af integrationen mellem landmand.dk og kort- eller data-leverandører

Workshop om jordfordeling ved Naturstyrelsen
"Workshop om jordfordelingsinstrumentet som virkemiddel til at ekstensivere omdriftsarealer og fremme sammenhængende rentable driftsenheder af naturarealer indenfor N2000. I den forbindelse ønsker Naturstyrelsen at undersøge, kvalificere, afprøve og facilitere nye tilgange til jordfordelingsplanlægning."