Fokus på klima- og bæredygtighedsopgørelser samt virkemidler, der understøtter landbrugsbedriftens grønne omstilling

Projektansvarlig: Helle Pelant Lahrmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:Formålet med projektet er at understøtte landmandens muligheder for at iværksætte tiltag til forbedringer, der bidrager til den grønne omstilling af landbrugsbedriften. Målet er at rapportere bedriftens klima- og bæredygtighedsindsats baseret på bedriftens egne data samt at bidrage med viden om virkemidler, der giver landmanden
det bedste grundlag for at iværksætte tiltag til forbedringer.

Det er afgørende at sikre landmanden størst muligt overblik og viden om, hvordan bedriften vurderes klima- og bæredygtighedsmæssigt. Derfor beskrives beregningsmetoder for opgørelser på produktniveau og bedriftniveau, hvilket giver landmanden mulighed for at vurdere bedriftens udvikling og benchmarke med andre. Endvidere beskrives metoder til at øge tilgængeligheden af bedriftsspecifikke data, som sætter rammen for at iværksætte handlinger, der reducerer udledningen af drivhusgasser og/eller understøtter bedriftens bæredygtige udvikling.

Det sikres, at ny viden om nye eller eksisterende klima- eller bæredygtighedsvirkemidler beskrives og implementeres i virkemiddelkataloger for en bæredygtig udvikling. Endvidere udarbejdes en manual med best practice for klima- og bæredygtighedsopgørelser på flere niveauer, så som produktaftyk, cvr-niveau o.l. Opgørelser, der bringer landmandens data i spil på den bedste måde i forhold til at gavne kvalitet og troværdighed omkring sikker fødevareproduktion og sikker landbrugsdrift. Som et led i at understøtte videnformidlingen og videnopbygningen gennemføres case- eller netværksbaseret inddragelse af landmænd i kommunikationen.

Effekten er på kort sigt en reduktion i drivhusgasudledningen på ca. 50.000 ton CO2-ækv. Derudover medfører projektets målrettede arbejde med bæredygtig udvikling, at ca. 15 pct. af bedrifterne udarbejder et bæredygtighedstillæg til årsrapporten.

Projektresultater:

AP1

Cirkulær økonomi og affaldshåndtering i landbruget
Notat, udgivet oktober 2023

Drivhusgasopgørelser for grøntsagsafgrøder på mark- og produktniveau
Notat, som beskriver, hvordan produktaftryk for grøntsager kan beregnes med udgangspunkt i salat og løg. Notatet har fokus på datatilgængelighed, datakvalitet, og hvordan datahuller kan udfyldes ud fra baggrunds- eller produktionsdata.

ESG-indikatorer for en landbrugsbedrift
Notat: ESG-rapportering for en dansk landbrugsbedrift bliver mere og mere relevant, i takt med at landman-dens samarbejdspartnere, herunder den finansielle sektor og de store virksomheder, som aftager bedriftens produkter, skal rapportere på bæredygtighed for hele værdikæden i henhold til ESRS (Eu-ropean Sustainability Reporting Standards) 

Fire virkemidlers effekt på landbrugsarealer, udbytter og halmproduktion
Notat, der beskriver fire virkemidlers effekt på det danske landbrugsareal. Udgivet december 2023

Husdyrgødning - behandling af gyllen og udledning i værdikæden
Notat, udgivet december 2023

Kan landbruget fortsat producere nok halm?
Notat, udgivet december 2023

Sådan beregnes klimaaftrykket på grøntsager
Spiring i spagnum, lugning, skæreprocent, afgrøderester i jorden, nedkøling og pakning – der er rigtig mange forhold at regne på, når man skal finde grøntsagers klimaaftryk på produktniveau. Artikel på LandbrugsInfo, december 2023

 

AP2

ESG-indsatsen gøres jordnær i ny tv-serie
9 eksempler på initiativer inden for ESG er omdrejningspunktet i ny tv-serie, hvor 3 landmand jagter bæredygtigheden på deres bedrifter

ESG: Konkrete tiltag, der forbedrer din indsats for bæredygtig udvikling
Katalog med virkemidler til bæredygtig udvikling giver dig viden og inspiration til arbejdet med ESG på din bedrift. Viden om på LandbrugsInfo

Kan hensyn til naturen og klimaet forenes?
Små justeringer i et klimaprojekt kan give positiv effekt på naturen. Og omvendt. Men det kræver et langsigtet og helhedsorienteret syn for dig som landmand at træffe de rigtige valg. Artikel på LandbrugsInfo, november 2023

Virkemidler til bæredygtig udvikling - biodiversitet 
Rådgivning om biodiversitetstiltag og registrering af truede og/eller beskyttede arter på bedriften er to nye birkemidler, som er beskrevet i 2023, og som indgår i det samlede virkemiddelkatalog

Virkemidler til bæredygtig udvikling - sociale forhold (sunde rammer for arbejdsdagen)
Skab gode personalefaciliteter

Virkemidler til bæredygtig udvikling - sociale forhold (tryg tilbagevenden)
Tag hånd om sygefravær - før, under og efter

Virkemidler til bæredygtig udvikling - sociale forhold (tryghed i opstarten)
Sørg for en god opstart for alle medarbejdere