Viderudvikling og optimering af målrettede dræn- og lavbundsvirkemidler

Projektansvarlig: Majken Meldorf Deichmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er er at muliggøre en realisering af det uudnyttede kvælstofpotentiale på 7.500 ton N pr. år ved nye eller optimerede dræn- og lavbundsvirkemidler samt at kvantificere den afledte fosforeffekt.

Målet er at udvikle og dokumentere NP-effekten af nye og optimerede dræn- og lavbundsvirkemidler, herunder at kortlægge det nationale potentiale samt udvikle og demonstrere nyt rådgivningsværktøj.

Aktiviteter: (i) Videreudvikle koncepter for omkostningseffektive drænvirkemidler via et stærkt tværdisciplinært innovationsnetværk, der inddrager nationale og internationale aktører, (ii) feltmonitering af fem N- og P-drænvirkemidler etableret i regi af ”Innovationsplatform for drænvirkemidler 2019”, (iii) forbedre implementeringsgrundlaget for den målrettede drænvirkemiddelsindsats, (iv) vidensindsamling og demonstration af virkemidler, som kan minimere risikoen for tab af P ved realisering af vådområdeprojekter og (v) analyse-koncept for identificering af potentielle placeringer til lavbundsvirkemidler på nationalt plan.

Effekter: Grundlag for en realisering af minivådområdernes potentiale på 1.800 tons N pr år, som følge af et bedre implementeringsgrundlag, som forventes at kunne sikre gennemførelse af godt 50% af de projekter der i dag afvises grundet bekymringer om minivådområdernes indflydelse på ilt og temperatur i nedstrømsvandløb. Med udgangen af 2023 vil projektet bidrage til en realisering af det fulde potentiale på 7.500 ton N pr. år, grundet det forbedrede implementeringsgrundlag, amt udviklingen af nye højeffektive virkemidler. Herudover vil projektet bidrage til en kvantificering af afledte effekter på fosfor og drivhusgasemissioner.

Projektresultater:

AP1

 

AP2

Abstract indsendt til RAMIRAN 2023
Dette abstract er blevet godkendt til en poster præsentation ved RAMIRAN 2023 d. 12-14 september 2023.  Her kan du læse om, hvorfor der er behov for udviklingen af nye fosfor afværgeforanstaltninger samt om de indledende resultater, som er opnået ved at teste fosfor filtre i Danmark. 

Besøg fra Finlands landbrugs og miljømyndigheder
Dagsorden fra workshop omkring arbejdet med N-virkemidler i Danmark og Finland

Dagsorden for netværksmøde d. 25 maj 2023
SEGES Innovation og CLEAN afholder netværksmøde om drænvirkemidler hvor der sættes fokus på de juridiske og praktiske udfordringer ved etablering af minivådområder og andre drænvirkemidler.

Demonstration af Deltares Aquality App på Vandmiljøkonfernencen 2023
Deltares Aquality appen blev demonstreret på Vandmiljøkonferencen i Vejle 30-31. oktober 2023. Med appen, nitratstrips, referencekort og nitratopløsninger kunne interesserede selv prøve kræfter med, hvor nemt det er at måle nitratkoncentrationen i vand. Appen er et godt.

Internationalt samarbejde med National Institute of Water and Atmospheric Research i New Zealand 
Muligt samarbejde om minivådområder. 

International studietur til England vedr. vådlægning og lavbundsvirkemidler
Opsamling fra felttur med Catchment Sensitive Farming og konferencen Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture Network 2023

Invitation til temadag om implementeringen af drænvirkemidler d. 25 maj
SEGES Innovation og CLEAN sætter fokus på rensning af drænvand og den praktiske anlæggelse af drænvirkemidler d. 25. maj 2023 kl. 09.00-14.45.

Litteraturstudie vedr. nye filter- og bufferteknologier til N og P i dræn-og overfladevand
Der arbejdes med mange forskellige typer af miljøtiltag rundt i verden for at forhindre tab af nærringstoffer og sediment af ler- og siltpartikler i dræn- og overfladevand

Notat om studietur til Toulouse
Notatet handler om feltturen til en oversvømmet eng, hvor formålet var både klimatilpasning og højere biodiversitet.

Notat om nyt designkoncept for minivådområder
Et nyt designkoncept for minivådområder for en mere fleksibel og lettere implementerbar ordning.

Nye muligheder for minivådområder
Oplæg fra efteruddalesesdagen for udtagningskonsulenter

Poster til RAMIRAN 2023 konferencen i Cambridge, England
Poster om anvendelsen af fosfor-virkemidlet fosforfiltere

Tilmeldingsliste til netværksmøde d. 25 maj 2023
Her kan der ses en liste over, hvilke organisationer der deltog ved netværksmødet om drænvirkemidler d. 25 maj 2023.
 

AP3

Abstract til WETPOL konferencen
A saturated buffer zone as cost-effective Nature-Based solution to mitigate the agricultural nutrient pollution of streams in Denmark.

Præsentation til WETPOL konferencen
A Saturated buffer zone as cost-effective naturebased solution to mitigate the agricultural nutrient pollution of streams in Denmark.

Saturated Buffer Zones to lower nutrient pollution of streams in Denmark – A survey of three contrasting edge of field systems
Her kan du læse om de forsøg og resultater, som Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet har indsamlet igennem 3 år, hvor de har undersøgt effekten af virkemidlet mættede randzoner i en dansk kontekst. 

 

AP4

Metodebeskrivelse for udpegningsværktøj til små vådområder
Her kan du læse Envidans metodebeskrivelse for udpegningsværktøjet til små vådområder. 

Notat om nyt beslutningsstøtteværktøj til udpegning af arealer egnet til etablering af små vådområder
Her kan du læse mere om det nye beslutningsværktøj til udpegning af små vådområder, samt hvordan det forventes at skulle anvendes. 

Små vådområder - et nyt og simpelt koncept for vådområdeprojekter 
Hvordan gør vi det nemmer at gennemføre mindre vådområde projekter, og hvad er erfaringerne med små vådområder (under 10 ha)? 

Udvikling af analysekoncept for udpegningsværktøj – små vådområder
Workshop med Envidan omkring barrier og potentialer for implementeringen af små vådområder

 
AP5

Beskrivelse af arbejdet med interessentinddragelse i forbindelse med hotspotanalyse
Her kan du læse mere om de erfaringer og overvejeler Velas har omkring håndteringen af interessenter og særligt lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af en hotspotanalyse.

Facebook Annonce: Se dræn og historiske drænprojekter på din ejendom
Nu kan du se dræn og historiske drænprojekter på din ejendom. Via Dansk Drænkort på landmand.dk. 

Formidling af projektet Videreudvikling og optimering af målrettede dræn- og lavbundsvirkemidler i Magasinet Mark 
Som en del af SEGES innovations formidlingskampagne vedr. den nye drænplatform Dansk Drænkort, er der blevet udgivet en kort informationsartikel i LandbrugsMediernes fagtidsskrift Magasinet Mark. Artiklen ”Hold styr på dine dræn” er udgivet i volume 10 (oktober udgaven) for årgang 2023 af magasinet.

Henvendelse til kommunerne vedr. lanceringen af Dansk Drænkort
Her kan du læse det brev, som SEGES Innovation har udsendt til de danske kommuner omkring lanceringen af Dansk Drænkort. 

Innovationsworkshop om synergier og samarbejder mellem landbruget og VandCenter Syd
SEGES Innovation og Velas Fyn afholdt d. 24. maj en innovationsworkshop, som havde til formål at identificere synergier og samarbejdsmuligheder mellem landbruget og VandCenter Syd. 

Metodenotat for hotspotanalyse
Her kan du læse mere om den metode som Syddansk Universitet er ved at udvikle for beslutningsstøtteværktøjet hotspotanalyse. 

Måling af temperatur på udløb fra minivådområder
SEGES Innovation har påbegyndt et måleprogram som skal kortlægge hvad udløbshøjden i minivådområder har af betydning for udløbsvandets temperatur 

Procesnotat, om VOS-samarbejde Fyn
SEGES har faciliteret proces med workshops for kommunerne på Fyn samt Lillebælt vest med formålet at klargøre kommuner til et nyt overordnet VOS samarbejde.

Præsentation vedr. VOS Samarbejde
Præsentation ved Vanmiljøkonferencen 2023 vedr. arbejdet med etablering af en ny VOS

Se dræn og historiske drænprojekter på din ejendom i Dansk Drænkort på landmand.dk
På den nye platform Dansk Drænkort kan du se drændata digitaliseret af kommunerne, alle registrerede drænprojekter fra det gamle Hedeselskab nu WSP, alle drænvirkemidler med tilsagn frem til 2021, samt din bedrifts digitaliserede dræn.

 

AP6

Facebook opslag på SEGES i marken vedr. ny temaside om drænvirkemidler
Som led i formidlingskampagnen om SEGES nye temaside om drænvirkemidler er der lavet et opslag på SEGS Innovations facebook side "SEGES i marken". Denne side er særligt målrettet landmænd og 5300 følger. 

Facebook- opslag: Nyt samarbejde skal kortlægge kvælstofudledningen
I oplandet til Egensedybet i Odense Fjord er de lokale landmænd og Danmarks Naturfredningsforening gået sammen for at kortlægge, hvor kvælstofudledningerne egentligt stammer fra. Samarbejdet består i en systematisk indsamling af vandprøver, som Syddansk Universitet benytter til at præcisere, hvor i landskabet der er hotspot for udledning af kvælstof.

Henvendelse til kommunerne vedr. lanceringen af Dansk Drænkort
Her kan du læse det brev, som SEGES Innovation har udsendt til de danske kommuner omkring lanceringen af Dansk Drænkort. 

Informationsbrev om ny temaside om drænvirkemidler på landbrugsinfo
Informationsbrev  vedr. ny temaside for drænvirkemidler på landbrugsinfo er udsendt til alle miljø- og udtagningskonsulenter samt undervisere på landbrugsskolerne, som underviser i planter, biologi, natur.  

LinkedIn-opslag: om netværksmøde i netværk for drænvirkemidler d. 25 maj 2023
Åben invitation til gratis netværksmøde om udvikling af løsninger til rensning af vand fra landbruget:  Dansk landbrug skal reducere sin kvælstofudledning med 10.800 tons inden udgangen af 2027. Derfor har SEGES Innovation og CLEAN startet et netværk, hvor vi sammen sætter fokus på rensning af vand og den praktiske anlæggelse af drænvirkemidler. Vil du med? Næste netværksmøde afholdes d. 25. maj 2023 i DGI Huset Vejle.

Opdateret Li artikel - Barrierer for etableringen af minivådområder
I forlængelse af Landbrugsaftalen fra 2021 og udkastet til Vandområdeplan 3 forventes minivådområder at skulle reducere udledningen af kvælstof med minimum 555 tons inden udgangen af 2027. Desværre kan det konstateres, at der er en faldende tilslutning til minivådområdeordningen. Artkilen er opdateret med video vedr. de forbehold landmænd tager når de placer minivådområder på deres bedrifter.

Opdateret Li artikel - Case: En landbrugsbedrift med potentiale for 3 forskellige miljøtiltag
Projektet TOPSOIL har kortlangt drænsystemet på Lillerup ved Horsens. Det gav et godt grundlag for at undersøge velegnede placeringer til forskellige miljøtiltag, som måske bliver godkendt i nærmeste fremtid. Artiklen er blevet opdateret med videoer om hvordan man placer virkemidler i landskabet og hvorfor bedriften Lillerup valgte at etabler en intelligent bufferzone.

Opdateret Li artikel - Effektivisering af minivådområder og udvikling af nye mulige drænvirkemidler
Dansk landbrug skal realisere en kvælstofreduktion på 10.800 ton inden 2027. Derfor arbejder SEGES med at forøge de nuværende drænvirkemidlers effektivitet samt udvikle nye højeffektive drænvirkemidler. Det er ambitionen, at de bliver godkendt i den nærmeste fremtid.

Opdateret Li artikel - Er fosforfilter et muligt fremtidigt drænvirkemiddel?
Det samlede fosfortab fra danske landbrug blev i 2020 estimeret til omtrent 683 ton pr. år af Aarhus Universitet. Heraf udgør fosfortransporten via dræn 162 ton om året. Derfor forventes det, at netop reguleringen af fosfor vil få særlig opmærksomhed i 3-generations vandplanerne. Artiklen er opdateret med de nyeste data fra feltforsøget.

Opdateret Li artikel - Lær af andre landmænds erfaringer med minivådområder
Er du på vej til at etablere et minivådområde, så kan du i denne artikel få gode råd til minivådområdets placering, håndtering af overskudsjord, vedligehold af minivådområdet samt valg af pumpe. Artiklen er opdateret med videoer hvor landmænd fortæller om de de overvejelser de gjord sig i forbindelse med etablering af minivådområder på deres bedrifter, samt med en video om hvad oplandskonsulenterne kan bistå landmænd med i forbindelse med etableringen af kollektive virkemidler.

Opdatering af platform for drænvirkemidler 
Vandområdeplan 3 (2021-2027) er blevet frigivet, og i den forbindelse er SEGES Innovations platform for drænvirkemidler blevet opdateret, så du kan se alle drænvirkemidler, som har fået tilsagn frem til 2021, de nye kystoplande og tilhørende indsatskrav. 

Status for artikler vedr. fosforfilter   
Her kan du læse mere om de artikler som Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har fået godkendt til udgivelse, samt de artikler de forventer at indsende i 2023 vedr. deres arbejde med fosforfilter som et nyt drænvirkemiddel.

Status for artikler vedr. mættede randzoner
Her kan du læse mere om de artikler, som Institut for Ecoscience arbejder på at færdigøre og få udgivet i løbet af 2024. 

Statusopgørelse for drænvirkemidler: Så langt kom vi under vandområdeplan 2
Vandområdeplan (VP) 3 blev politisk vedtaget i sommeren 2023, og dermed er VP2 endegyldigt afsluttet. Men hvor langt kom vi egentlig med drænvirkemidlerne under VP2, og hvordan når vi i mål med det nye indsatskrav på 555 tons N i den kommende planperiode som afsluttes i 2027? 

Temaside på LandbrugsInfo om Drænvirkemidler
På denne side er al viden om drænvirkemidler samlet på et sted. Find inspiration, juridisk vejledning og viden om brugen af kollektive drænvirkemidler, og lær af andre landmænds erfaringer med etablering og drift af bl.a. minivådområder og bufferzoner til tilbageholdelsen af kvælstof og fosfor.

Video på SEGS TV: Stærkt fynsk samarbejde om hotspot-analyse
Ved Egensedybet i Odense Fjord oplandet er de lokale landmænd og Danmarks Naturfredningsforening gået sammen for at kortlægge, hvor kvælstofudledningerne egentligt stammer fra. Her samarbejder lodsejere og frivillige om at indsamle vandprøver, som Syddansk Universitet benytter til at præcisere, hvor i landskabet der er hotspot for udledning af kvælstof. I denne video kan du høre mere om samarbejdet mellem lodsejerne og Danmarks Naturfredningsforening samt SDU’s hotspot analyse.