Brancheanalyser og værktøjer

Projektansvarlig: Jens Vinther

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at sikre grundlag for, at branchen vil kunne tage beslutninger rettidigt og dermed sikre en bedre indsats for klimatilpasning af sektoren, rettidig indsats over for sygdomme samt rettidig indsats over for krav (eks. velfærd eller antibiotikaforbrug), der stilles fra myndigheder og forbrugere.

Via datadreven innovation er det målet at gøre grisesektoren i stand til løbende at handle rettidigt på landsplansudfordringer. Dette gøres bl.a. ved et system inden for overvågning af tal for klimabæredygtighed, produktionsomfang (fx slagtninger og eksport), dyrevelfærd (fx dødelighed) og specifikke sygdomme (fx PRRS) samt at understøtte erhvervet med analyser af griseproduktionen og nyttige dokumentationsværktøjer til svineproducenten.

Målet er at skabe viden om sammenhængene, herunder bl.a. velfærds- og produktionsparametre på landsplan og på besætningsniveau, inden for griseproduktionen i Danmark.

Behovet for, at grisesektoren handler korrekt og rettidigt er stigende. Dette krav kommer både fra branchen selv, således at indsatserne prioriteres korrekt, men også fra landmænd og fra forbrugere. Dette skal sikres ved en øget indsats inden for datadreven innovation og udvikling af analyse- og prognoseværktøjer for branchen.

Det er væsentligt, at branchen kan følge tendenserne og sikre, at både forskningsindsats og andre tiltag bliver de rigtige og kommer rettidigt. Dette er i dag ikke muligt, da branchetal ofte er forsinkede i forhold til rettidig omhu og alene skuer bagud. Der er behov for, at der for branchens nøgletal belyses sammenhænge og fremover også forsøges at skue fremad for nøgletal for produktivitet, sundhed og velfærd og ikke mindst sammenhængen mellem disse nøgletal i den forventede udvikling.

De forventede effekter er leverance af værktøjer til branchen og landmanden der gør dem i stand til at arbejde målrettet og rettidigt inden for netop de specifikke områder der er årsagerne til udfordringerne. På kort og mellemlang sigt vil man via udviklede værktøjer kunne forbedre overlevelsen for grise, forbedre sundheden i besætningerne og arbejde mere målrettet inden for forbedring af produktivitet.

Projektresultater:

Brancheanalyse for produktivitet i 2022 i et udsnit af besætninger som anvendte DanBred genetik - DK
Brancheanalyse for besætninger, som anvendte DanBred-genetik, viste fra 2021 til 2022 fremgang i produktivitet for sobesætninger fra 34,4 til 34,6 fravænnede grise pr. årsso, når der ses på det vægtede gennemsnit. Dette er 0,5 fravænnede gris pr. årsso mere end de 34,1 fravænnede gris pr. årsso fra Landsgennemsnittet for produktivitet. Smågrise og slagtegrise er cirka på samme niveau som Landsgennemsnittet for produktivitet. Notat nr. 2322.

Brancheanalyse for produktivitet i 2022 i et udsnit af besætninger som anvendte DanBred genetik - UK
Notat nr. 2322, engelsk udgave.

Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2022 - DK
Produktivitet i sohold viste samme lave fremgang på 0,1 gris/årsso, som har været kendetegnende for de seneste 6 år til 34,1 gris/årsso, til trods for uændrede nøgletal for reproduktion og begrænset forbedring i kuldresultaterne. Total-pattegrisedødeligheden faldt med 0,1 procentpoint til 23,3 %. Sodødeligheden steg til 14,5 %, hvilket svarer til en stigning på 0,5 procentpoint. Produktiviteten for smågrise steg med ca. 4 %, hvilket den har været de sidste 4 år. Dette er primært drevet af et lavere foderforbrug på 1,77 FEsv pr. kg tilvækst. Dødeligheden steg 0,4 procentpoint til 4,3 %. Slagtegriseproduktiviteten steg ca. 5 % på stiniveau og var uændret på griseniveau. Forskellen mellem stiniveau og griseniveau skyldes et fald i tilvæksten på 3,5 kg i slagtegriseperioden. Fremgangen på stiniveau skyldes en øget daglig tilvækst på 10 gram/dag og en 0,5 procentpoint højere kødprocent. Notat nr. 2315.

Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2022 - UK
Notat nr. 2315, engelsk udgave.

SEGES InSight
Notat 2319: Der er stor interesse hos ejere, medarbejdere og rådgivere for at bruge SEGES InSight til at få et aktuelt og overskueligt overblik over udviklingen i so- og pattegriseoverlevelsen i den enkelte besætning med søer. Primo juli 2023 udsendes rapporter på pattegriseoverlevelse til 188 besætninger og rapporter på søernes overlevelse til 204 besætninger.