Succes med vandmiljøet og god økonomi i landbruget

Projektansvarlig: Flemming Gertz

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Projektets formål er at opnå god økologisk tilstand i danske kystvande og samtidig sikre et fortsat konkurrencedygtigt landbrug. Projektets mål er at udvikle det første danske samlende fjord- og oplandsspecifikke beregningskompleks for den målrettede regulering, der omfatter sammenhængen fra fjord til opland til mark til bedriftsøkonomi, således at landmanden kan vælge de mest optimale løsninger, der både gavner bedriften og kystvandet.

Der udvikles et samlende beregningskompleks, som skal integrere viden fra fjord til opland til mark til økonomi og give en optimeret forståelse for, hvordan kvælstof og andre presfaktorer påvirker kystvande, hvilke virkemidler, som er mest omkostningseffektive. Komplekset består af 5 arbejdspakker. AP1: Fjordmodellering, som omfatter en fortsat udvikling af ny open source, mekanistisk fjordmodel, samt tilstandsvurdering af kystvande, med henblik på at beregne de optimale kombinationer af marine tiltag og krav til næringsstofreduktioner fra oplandet. AP2: Oplandsmodellering, som omfatter fortsat udvikling og opsætning af ”SWAT+” model med henblik på valg og placering af virkemidler i oplandet. AP3: Udvikling af bedriftsregnskaber, baseret på markmodellen, og dette med henblik på at udvide landmandens valgmuligheder af virkemidler. AP4: Opstilling af tidsserier for kvælstofudledning på minimum månedsbasis, herunder indeholdende månedlige effektopgørelser for markvirkemidler og kollektive virkemidler. Dette med henblik på at inkludere tidslig i beregningskomplekset. AP5: Økonomiske beregninger, som omfatter en forsat udvikling af ”virkemiddelvælgeren” herunder bl.a. integration af tidslig målretning og unikke bedriftsdata med mulighed for interaktion med brugeren.

Effekter: 1) På kort og lang sigt et mindsket tab af nærringstoffer fra opland til vandmiljøet. På lang sigt vil forbedrede tilstande i kystvande medføre fremgang for ålegræsset, hvilket vil 2) øge biodiversiteten og 3) øge optaget af CO2 fra atmosfæren. Endeligt vil det samlede beregningskompleks medføre, at 4) landbrugets omkostninger til vandområdeplanerne kan minimeres med minimum 30 pct.

 

Projektresultater:

 

AP1

Ecosystem functionality and water management in Danish coastal waters
Report from SEGES Innovation regarding Danish water management and ecosystem functionality in Dansih coastal waters

Fakta om iltsvind i danske farvande
Artikel om iltsvind i danske farvande og de faktorer som giver anledning til iltsvind

Notat om stenrev Odense Fjord og habitat
Notat som forklarer relationer til habitat Odense Fjord og potentiale for stenrev.

Præsentation om Landbrugets forhold til fjorde
Information til landbruget om betydning af fjorde for landbruget på Innovationsdag på SEGES.

Præsentation om iltsvind og miljøtilstand
Præsentation om iltsvind og miljøtilstand i danske farvande og fjorde

Præsentation om tilstand i Lillebælt
Præsentation i forbindelse med konference om tilstand i Lillebælt arrangeret af Naturpark Lillebælt.

Video fra konference om Lillebælt
Video udsendt på youtube med præsentation om tilstand og presefaktorer om lillebælt. 

 

AP2

Kan hensyn til naturen og klimaet forenes?
Små justeringer i et klimaprojekt kan give positiv effekt på naturen. Og omvendt. Men det kræver et langsigtet og helhedsorienteret syn for dig som landmand at træffe de rigtige valg.

SWAT og modelbeskrivelse Odense Fjord - Præsentation
Gennemgang af SWAT og hvordan det bliver brugt til at modellere oplandet til Odense Fjord.

 

AP3

Præsentation om potentialer for reduktion af udvaskning
Præsentation for sektorbestyrelsen om arbejdet med potentialer for at reducere kvælstofudvaskningen på markfladen

 

 

AP4

 

 

AP5

Notat: Afgrødeprognose på markniveau
Der er afprøvet en model til hvor godt næste års afgrødevalg kan prædikteres på markniveau ud fra markens historik