Vand væk fra dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder

Projektansvarlig: Rikke Krogshave Laursen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Projektets formål er at få vand væk og sikre optimal produktion på dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder. Målet er handleplaner for afvanding, som sikrer, at dyrkningsmulighederne opretholdes gennem rentable, helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger, der er fagligt funderet og anerkendt af landmænd, myndigheder og andre aktører.

Projektets aktiviteter opererer inden for tre indsatsområder, hvor afvandingsproblemstillinger påvirker landbrugsproduktionen: 1) kyst- og vandløbspåvirkede landbrugsarealer; 2) vandlidende højbundsjorder; og 3) det vådere vejr. For hver af de tre indsatsområder vil omfanget og karakteren af problemerne med vandlidende og oversvømmelsestruede landbrugsjorder blive kortlagt ved at koble eksisterende GIS-data, satellitbilleder og viden om klimaforandringernes udvikling m.m. På baggrund af kortlægningen vil årsagerne hertil og konsekvenserne i forhold til bl.a. klima, miljø, natur, arealanvendelse og produktion samt økonomiske og juridiske konsekvenser blive vurderet og beskrevet. Samtidig vil virkemidler og tilpasningsmuligheder i forhold til at undgå eller reducere udfordringerne med vand i de tre indsatsområder blive fundet. Via modeller, som simulerer vands strømningsveje, vil udvalgte virkemidlers klimaeffekt i forhold til at tilbageholde vand og reducere presset på vandløbene blive undersøgt. Andre virkemidlers effekt testes ”i marken” ved at følge og monitere landmænds dræn- og klimatilpasningsprojekter. Den genererede viden vil blive indarbejdet i handleplaner tilknyttet hvert af de tre indsatsområder. For at sikre handleplanernes praktiske anvendelse fremlægges og diskuteres de løbende med landmænd, myndigheder og andre aktører.

Projektet vil bidrage med faglig viden om, hvordan de dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder sikres mod for meget vand. Denne viden udgør beslutningsgrundlaget for handleplanerne, der skal sikre de langsigtede effekter via implementering af klimatilpasningsløsninger, der reducerer det udbyttetab, som vand på landbrugsjorder forårsager.

Projektresultater:

 

AP2

Beregningsværktøj til vurdering af udviklingen i markdage
Modellen kan beregne et forventet antal markdage samt spredning udfra en historisk udvikling på 8 lokationer i Danmark

Beregningsværktøj til økonomisk konsekvensvurdering for vandløbsnære arealer
Modellen kan beregne et tab baseret på dato og varighed af oversvømmelse, samt information om hvornår en vårsæd kan etableres som alternativ.

Infografik: Konsekvenser af våde og vandlidende jorder for vandmiljø og miljømål
Infografik om konsekvenserne af våde og vandlidende landbrugsjorder for vandmiljøet og miljømålene samt årsager.

Modellering af tidsmæssig udvikling i antal markdage
Notat med grundlag for valg af metode i modellering af markdage på baggrund af nedbørsdata.

Notat: Model for tabsberegning på vandløbsnære arealer
Modellen estimerer, hvor stort et økonomisk tab der er som følge af udbyttetab og meromkostninger i det aktuelle høstår ved en oversvømmelse på et givent tidspunkt, af en given varighed, med mulighed for at så vårsæd på arealet på et givent tidspunkt. 

Økonomiske konsekvenser af det vildere vejr
Notat med økonomisk konsekvensvurdering af udvikling i nedbør i dyrkningssæsonen, og den betydning det har for behovet af maskinkapacitet. Baseret på beregningsværktøj til vurdering af udviklingen i markdage.

AP3

Case: Dræning med pumpe er en effektiv løsning
Marken ligger lavt i forhold til havoverfladen i Storebælt, og en drænløsning med pumpe var nødvendig for at kunne opnå en god roddybde. Udbyttet på marken er godt og stiger fortsat.

Omløb sparer Bogense for oversvømmelser
Bybækken, der går igennem Bogense, gav byen hyppige problemer med oversvømmelser, og et omløb blev derfor etableret for at lede vand uden om byen og aflaste Bybækken. Det har sikret byen mod fremtidens stigende nedbør og store nedbørshændelser.

Pumper og sluser beskytter tyskerne mod oversvømmelser
Flere vestvendte vandløb i Jylland har oftere og oftere afvandingsproblemer med oversvømmelse af landbrugsarealer til følge. Brede Å og Vidå udvalgene søger derfor inspiration og erfaringer fra Tyskland, hvor pumper og sluser løser udfordringerne. 

AP4

Landmandens handleplan: Løs dine udfordringer med vandlidende og oversvømmede marker
Har du udfordringer med vandlidende og/eller oversvømmede marker, og er udfordringerne stigende i både omfang og hyppighed? Nærværende handleplan vejleder dig i, hvad du kan gøre for at løse udfordringerne.

Sådan kan du tilpasse dig det generelt vådere vejr
Følg de tre trin i handleplanen og opnå viden om årsagen til og udviklingen i det vådere vejr. Hvilken betydning vejret har for antallet af markdage samt løsnings- og implementeringsmuligheder ift. at tilpasse din bedrift til et generelt vådere vejr.

Sådan løser du dine udfordringer med vand på marker nær kyst og vandløb
Følg de tre trin i handleplanen og opnå viden om årsager, løsninger og implementering ift. at få vandet væk fra dine kyst- og vandløbspåvirkede landbrugsarealer.

Sådan løser du dine udfordringer med vand på højbundsjorder
Følg de tre trin i handleplanen og opnå viden om årsager, løsninger og implementering ift. at få vandet væk fra dine vandlidende højbundsjorder.

 

AP5

Landbrugets udfordringer med koblede vejrhændelser
Oplæg på workshop om sammenfaldende vejrhændelser afholdt af DMI, DNNK og KL d. 28. marts 2023.

Præsentation på følgegruppemøde 7. juni v/Ditte Olsen
Hvad fortæller mere end 1.000 landmænd om deres udfordringer med våde og vandlidende jorder? Præsentation af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse.

Præsentation på følgegruppemøde 7. juni v/Rikke Krogshave
Kan landbrugsarealer i et fladt opland sikres mod oversvømmelser? Modelresultater fra Gerå.

Udfordringer med vand og samarbejdsmuligheder med landbruget
Oplæg på Partnerdag - Klimatorium d. 29. marts 2023.

Workshop om modelresultater 4. maj
Præsentation med Gerå modelresultater.