Vand væk fra dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder

Projektansvarlig: Rikke Krogshave Laursen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:

4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Projektets formål er at få vand væk og sikre optimal produktion på dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder. Målet er handleplaner for afvanding, som sikrer, at dyrkningsmulighederne

opretholdes gennem rentable, helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger, der er fagligt funderet og anerkendt af landmænd, myndigheder og andre aktører.

Projektets aktiviteter opererer inden for tre indsatsområder, hvor afvandingsproblemstillinger påvirker landbrugsproduktionen: 1) kyst- og vandløbspåvirkede landbrugsarealer; 2) vandlidende højbundsjorder; og 3) det vådere vejr. For hver af de tre indsatsområder vil omfanget og karakteren af problemerne med vandlidende og oversvømmelsestruede landbrugsjorder blive kortlagt ved at koble eksisterende GIS-data, satellitbilleder og viden om klimaforandringernes udvikling m.m. På baggrund af kortlægningen vil årsagerne hertil og konsekvenserne i forhold til bl.a. klima, miljø, natur, arealanvendelse og produktion samt økonomiske og juridiske konsekvenser blive vurderet og beskrevet. Samtidig vil virkemidler og tilpasningsmuligheder i forhold til at undgå eller reducere udfordringerne med vand i de tre indsatsområder blive fundet. Via modeller, som simulerer vands strømningsveje, vil udvalgte virkemidlers klimaeffekt i forhold til at tilbageholde vand og reducere presset på vandløbene blive undersøgt. Andre virkemidlers effekt testes ”i marken” ved at følge og monitere landmænds dræn- og klimatilpasningsprojekter. Den genererede viden vil blive indarbejdet i handleplaner tilknyttet hvert af de tre indsatsområder. For at sikre handleplanernes praktiske anvendelse fremlægges og diskuteres de løbende med landmænd, myndigheder og andre aktører.

Projektet vil bidrage med faglig viden om, hvordan de dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder sikres mod for meget vand. Denne viden udgør beslutningsgrundlaget for handleplanerne, der skal sikre de langsigtede effekter via implementering af klimatilpasningsløsninger, der reducerer det udbyttetab, som vand på landbrugsjorder forårsager.

Projektresultater:

 

AP1

Brugeranalyse af Risikokort: Våde og vandlidende marker
Notat med beskrivelse af resultaterne af en brugeranalyse, hvor relevante interessenter har vurderet risikokortets brugervenlighed og kortenes præcision.

Kan biomasse indeks bruges til at måle påvirkningen af vådområder på nabomarker?
Notatet beskriver resultaterne af en undersøgelse af, om biomasseindeks udregnet ud fra satellitbilleder kan bruges til at konstatere, om grænserne omkring et vådområde er definerede så, at nabomarker ikke påvirkes negativt ved etablering af vådområdet.

Kort over vandlidende og oversvømmelsestruede landbrugsjorder i Danmark
Notat med beskrivelse af de kortlag, som kortet over vandlidende og oversvømmelsestruede landbrugsjorder i Danmark indeholder.

Risikokort: Våde og vandlidende marker på Landmand.dk
Værktøjet Risikokort: Våde og vandlidende marker giver landmænd mulighed for at se, om en mark er i risiko for at være våd og vandlidende ved hhv. store nedbørshændelser, stigende terrænnær grundvandsspejl samt oversvømmelser fra vandløb og hav.

Podcast om udfordringer med vandlidende jorde
Danske landmænd oplever i stigende grad udfordringer med vandlidende og oversvømmede jorder. I denne specialudgave af Din Mark Lige Nu debatterer vi udfordringerne, og hvad der kan gøres ved det.

2 videoer med seneste viden om arbejdet med ny teknologis anvendelsesmuligheder i måling af vandløb og kontrol af vandløbsregulativer
Perspektiver i ny teknologi til opmåling af vandløb i 3D og Vandmættede marker – ny teknologi kan blive en game changer.

 

AP2

Baggrundsviden om udvalgte værktøjer anvendt i vandløbsadministrationen
I vandløbsadministrationen spiller hydrauliske beregningsværktøjer en central rolle i vedligeholdelse, styring og planlægning af vandløb og vandløbssystemer. Notatet beskriver beregningsværktøjet VASP, som har en stor anvendelse i danske kommuner.

Beregningsværktøj til vurdering af udviklingen i markdage
Modellen kan beregne et forventet antal markdage samt spredning udfra en historisk udvikling på 8 lokationer i Danmark

Beregningsværktøj til økonomisk konsekvensvurdering for vandløbsnære arealer
Modellen kan beregne et tab baseret på dato og varighed af oversvømmelse, samt information om hvornår en vårsæd kan etableres som alternativ.

Infografik: Konsekvenser af våde og vandlidende jorder for arealanvendelsen
Infografik om effekterne af våde og vandlidende landbrugsjorder på arealanvendelsen og alternative anvendelsesmuligheder.

Infografik: Konsekvenser af våde og vandlidende jorder for dyrkningen
Infografik om hvordan dyrkningen af højbundsjorder samt kyst og vandløbsnære arealer kan påvirkes af våde og vandlidende forhold.

Infografik: Konsekvenserne af våde og vandlidende landbrugsjorder for naturen
Infografik om at våde og vandlidende landbrugsjorder kan have både positive og negative konsekvenser for naturen.

Infografik: Konsekvenser af våde og vandlidende jorder for vandmiljø og miljømål
Infografik om konsekvenserne af våde og vandlidende landbrugsjorder for vandmiljøet og miljømålene samt årsager.

Konsekvenser af våde landbrugsjorder
Rapport om konsekvenser af våde landbrugsjorder for hhv. vandmiljø og miljømål, natur, klima, arealanvendelse samt produktion og dyrkningsmæssige forhold. Disse er vurderet ift. højbundsjorder, kyst- og vandløbsnære jorder samt det generelt vådere vejr.

Modellering af tidsmæssig udvikling i antal markdage
Notat med grundlag for valg af metode i modellering af markdage på baggrund af nedbørsdata.

Må træer langs vandløb fældes?
Træer langs vandløb kan af forskellige årsager være generende bl.a. ift. markdriften eller ved vedligehold af vandløb. Det er dog vigtigt, at du forinden fældning forhører dig hos kommunen om, hvad du må gøre.

Notat: Model for tabsberegning på vandløbsnære arealer
Modellen estimerer, hvor stort et økonomisk tab der er som følge af udbyttetab og meromkostninger i det aktuelle høstår ved en oversvømmelse på et givent tidspunkt, af en given varighed, med mulighed for at så vårsæd på arealet på et givent tidspunkt. 

Økonomiske konsekvenser af det vildere vejr
Notat med økonomisk konsekvensvurdering af udvikling i nedbør i dyrkningssæsonen, og den betydning det har for behovet af maskinkapacitet. Baseret på beregningsværktøj til vurdering af udviklingen i markdage.

 

AP3

Case: Dræning med pumpe er en effektiv løsning
Marken ligger lavt i forhold til havoverfladen i Storebælt, og en drænløsning med pumpe var nødvendig for at kunne opnå en god roddybde. Udbyttet på marken er godt og stiger fortsat.

Omløb sparer Bogense for oversvømmelser
Bybækken, der går igennem Bogense, gav byen hyppige problemer med oversvømmelser, og et omløb blev derfor etableret for at lede vand uden om byen og aflaste Bybækken. Det har sikret byen mod fremtidens stigende nedbør og store nedbørshændelser.

Planering: Hvad er det og har det nogen effekt som dræningsvirkemiddel?
SEGES Innovation har lavet et forsøg med planering som dræningsvirkemiddel. Læs her hvilket effekt planering havde på pløjelaget og afgrødevæksten.

Pumper og sluser beskytter tyskerne mod oversvømmelser
Flere vestvendte vandløb i Jylland har oftere og oftere afvandingsproblemer med oversvømmelse af landbrugsarealer til følge. Brede Å og Vidå udvalgene søger derfor inspiration og erfaringer fra Tyskland, hvor pumper og sluser løser udfordringerne. 

Rapport om planering som dræningsvirkemiddel
Markforsøg og landsmandserfaringer.

Rapport: Syntese af den hydrogeologiske modellering af Gerå og opland
Rapport der opsamler resultaterne af den hydrogeologiske modellering af Gerå og opland samt inputs fra relevante aktører.

Vidensark om diger
Beskrivelse af diger, fordele, ulemper, opmærksomhedspunkter og omkostninger ved virkemidlet.

Vidensark om pumper
Beskrivelse af pumpeanlæg og pumpestationer, fordele, ulemper, opmærksomhedspunkter og omkostninger ved virkemidlet.

Vidensark om sluser
Beskrivelse af stormflodsbarrierer og sluser, fordele, ulemper, opmærksomhedspunkter og omkostninger ved virkemidlet.

AP4

Kilden til mine udfordringer med vand skyldes oversvømmelser fra fjord eller hav
Find ud af hvad du skal være opmærksom på, og hvad du kan gøre for at finde frem til mulige løsninger, hvis dine udfordringer med våde og vandlidende marker skyldes oversvømmelser fra fjord eller hav (eventuelt i kombination med vandløbsoversvømmelser).

Kilden til mine udfordringer med vand skyldes vandløbsoversvømmelser
Find ud af hvad du skal være opmærksom på, og hvad du kan gøre for at finde frem til mulige løsninger, hvis vandløbsoversvømmelser er årsagen til dine udfordringer med våde og vandlidende marker.

Landmandens handleplan: Løs dine udfordringer med vandlidende og oversvømmede marker
Har du udfordringer med vandlidende og/eller oversvømmede marker, og er udfordringerne stigende i både omfang og hyppighed? Nærværende handleplan vejleder dig i, hvad du kan gøre for at løse udfordringerne.

Sådan kan du tilpasse dig det generelt vådere vejr
Følg de tre trin i handleplanen og opnå viden om årsagen til og udviklingen i det vådere vejr. Hvilken betydning vejret har for antallet af markdage samt løsnings- og implementeringsmuligheder ift. at tilpasse din bedrift til et generelt vådere vejr.

Sådan løser du dine udfordringer med vand på marker nær kyst og vandløb
Følg de tre trin i handleplanen og opnå viden om årsager, løsninger og implementering ift. at få vandet væk fra dine kyst- og vandløbspåvirkede landbrugsarealer.

Sådan løser du dine udfordringer med vand på højbundsjorder
Følg de tre trin i handleplanen og opnå viden om årsager, løsninger og implementering ift. at få vandet væk fra dine vandlidende højbundsjorder.

 

AP5

Erfaringer med planering som dræningsvirkemiddel
Oplæg omkring forsøget med planering i Hals på Plantekongres 2024.

3 Facebook-opslag
Få inspiration til løsninger på dyrkningsfladen, ny teknologi til vandløbs-profilering og Vandlidende jorder - hvad gør vi ved dem? 

Landbrugets udfordringer med koblede vejrhændelser
Oplæg på workshop om sammenfaldende vejrhændelser afholdt af DMI, DNNK og KL d. 28. marts 2023.

Præsentation på følgegruppemøde 7. juni v/Ditte Olsen
Hvad fortæller mere end 1.000 landmænd om deres udfordringer med våde og vandlidende jorder? Præsentation af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse.

Præsentation på følgegruppemøde 7. juni v/Rikke Krogshave
Kan landbrugsarealer i et fladt opland sikres mod oversvømmelser? Modelresultater fra Gerå.

Udfordringer med vand og samarbejdsmuligheder med landbruget
Oplæg på Partnerdag - Klimatorium d. 29. marts 2023.

Våde og vandlidende marker: Årsager og løsninger
Oplæg om projektets resultater på Plantekongres 2024.

Workshop om modelresultater 4. maj
Præsentation med Gerå modelresultater.